Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Đức Chúa Jêsus Bị Khước Từ Tại Na-Xa Rét

Ngày 26 – Đức Chúa Jêsus Bị Khước Từ Tại Na-Xa Rét

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:51-58

51 “Các con có hiểu mọi điều đó không?” Các môn đồ thưa: “Dạ hiểu.” 52 Ngài phán rằng: “Vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình.”

53 Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Jêsus rời khỏi chỗ ấy. 54 Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: “Do đâu người nầy có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? 55 Chẳng phải người nầy là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Ma-ri, và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe hay sao? 56 Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều ấy?” 57 Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi.” 58 Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán rằng các môn đồ nhận thức được những bí mật của Vương quốc Đức Chúa Trời, giống như những người dạy luật Thiên đàng. Họ sẽ có thể áp dụng một cách phù hợp và sử dụng Lời của Đức Chúa Trời (c. 51-53).

Sau khi Đức Chúa Jêsus kết thúc  việc dạy các ẩn dụ liên quan đến Vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài quay về quê hương và dạy dỗ trong nhà hội. Người ta ngạc nhiên bởi sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, và tò mò không biết Ngài có được sự khôn ngoan và quyền phép từ đâu. Dầu vậy, bởi vì họ chỉ nghĩ về Ngài như “ Jêsus người Na-xa-rét”, nên họ không thể thấy rằng Ngài là Đấng Mê-si-a và cuối cùng đã khước từ Ngài (c. 54-58).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 58 Đức Chúa Jêsus không bày tỏ nhiều những công việc quyền năng của Ngài ở Na-xa-rét, bởi vì người ta không tin. Tại những nơi người ta không tin, thật vô nghĩa khi bày tỏ những phép lạ diệu kỳ. Các phép lạ xảy ra ở nơi có đức tin; chúng không mang lại đức tin cho người ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 53-57 Những người ở quê hương của Đức Chúa Jêsus khước từ Ngài bởi vì sự định kiến đối với Ngài. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, nghe và suy ngẫm Lời Chúa, nhưng chúng ta có thể không tìm được ý muốn của Đức Chúa Trời bởi vì sự định kiến. Chúng ta luôn luôn phải đọc và nghe Lời của Đức Chúa Trời như lần đầu tiên của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ tìm kiếm ân điển của Đức Thánh Linh, Đấng mở và làm mới tấm lòng của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ có thể tìm thấy ý muốn của Đức Chúa Trời trong Lời của Ngài.

Tham khảo

13:51-52 Các con có hiểu… Dạ hiểu. Các môn đồ lớn lên trong sự hiểu biết qua sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus (so sánh 28:20). Họ giống như người mang ra từ kho báu của mình những thứ mới và cũ, trong đó họ hiểu cả những sự mặc khải “mới” của Đức Chúa Jêsus và nó làm ứng nghiệm những lời hứa “cũ” trong Cựu Ước như thế nào.

13:58 không…nhiều việc quyền năng…bởi vì sự vô tín của họ. Sự cứng lòng và sự chối bỏ Đức Chúa Jêsus cản trở chức vụ chữa lành của Đức Thánh Linh, cũng như chúng cản trở sự tha thứ tội lỗi (xem thêm 12:31-32). Đức Thánh Linh không ép những phép lạ của Ngài trên những người nghe thù địch, nghi ngờ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con, những người dạy luật Thiên đàng, rao truyền những bí mật của Thiên đàng trong thế giới này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 31-34

Bình Luận:

You may also like