Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Chống Lại Thế Gian

Ngày 13 – Chống Lại Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 10:34-42

34 Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. 35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng; 36 và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. 37 Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. 39 Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.

40 Ai tiếp các con là tiếp Ta; ai tiếp Ta là tiếp Đấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài đến không phải để mang đến sự hòa bình, nhưng là gươm giáo. Điều này không có  nghĩa Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus không có sự hòa bình. Điều này thực sự có nghĩa là bất cứ ai ưu tiên Đức Chúa Jêsus hàng đầu và sống bằng Phúc Âm, thì thế giới sẽ chống lại họ (c. 34-39).

Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là những người đại diện của Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng việc tiếp rước các môn đồ là tiếp rước chính Ngài. Những người từ chối các môn đồ, trên thực tế là chối bỏ Đức Chúa Jêsus (c. 40-42).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 37-39 Những môn đồ thực sự ưu tiên mối quan hệ của họ với Đức Chúa Jêsus trước bất kỳ một mối quan hệ nào khác trong thế giới này. Họ phải chọn trung thành với Chúa trước tình yêu thương cho gia đình. Thêm vào đó, họ phải có lối suy nghĩ hy sinh trong việc ban cho những thứ họ có  và phải tận hiến cho con đường thập tự giá. Vì thế, những người cố giữ (cứu) sự sống của mình và đặt cuộc sống của mình là trung tâm trước tiên, sẽ không bao giờ có thể là môn đồ của Chúa. Chúng ta hãy kiểm tra đời sống của mình và xem xem liệu chúng ta có đầy những sự tham lam, dẫu rằng chúng ta có thể nói khác về những điều đó. Chúng ta có đối xử với Đức Chúa Jêsus cách là Ngài quý giá hơn cuộc sống, gia đình và mọi thứ của chúng ta hay không?

C. 40-42 Là những người đại diện của Đức Chúa Trời, các Cơ Đốc nhân mở mang Vương quốc của Ngài trên thế giới này. Vì thế, khi phục vụ những người nhỏ bé, cũng là phục vụ Đức Chúa Trời.

Tham khảo

10:38 vác thập tự giá mình (so sánh 16:24). Việc bị đóng đinh là một ẩn dụ gây kinh ngạc đối với việc môn đệ hóa. Một môn đồ phải chối bỏ chính mình (chết đối với ý riêng của mình), vác thập tự giá của mình (nắm lấy ý muốn của Đức Chúa Trời, cho dù cái giá phải trả là gì), và đi theo Đấng Christ. 10:40 Ai tiếp các con là tiếp Ta. Các môn đồ của Đấng Christ mang sứ điệp của Ngài và thẩm quyền của Ngài (so sánh c. 1), vì thế để đón tiếp họ nghĩa là đón tiếp Đức Chúa Jêsus.

10:41-42 nhà tiên tri. Người phát ngôn cho Đức Chúa Trời. sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Sẽ chia sẽ phần thưởng Đức Chúa Trời ban cho nhà tiên tri, bởi vì người giúp đỡ cũng đóng một vai trò trong công việc của nhà tiên tri. một trong những người bé mọn này. Có nghĩa là, bất cứ ai khó khăn, đặc biệt những người có vị trí “thấp bé”, những người có thể bị xem thường, do những người lãnh đạo chỉ tập trung vào những người nổi bật trong cộng đồng (so sánh Gia-cơ 2:1-7).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong mọi sự nỗ lực của chúng con, xin hãy giúp chúng con coi mối quan hệ với Ngài quan trọng hơn mọi mối quan hệ khác.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 24-27

Bình Luận:

You may also like