Browsing: chống lại

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu các môn đồ của Ngài hết lòng theo Ngài, thế gian sẽ chống lại họ. Dẫu rằng những người chối bỏ Đức Chúa Jêsus có thể là người thân trong gia đình, cũng sẽ có sự không hài hòa.