Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đức Chúa Jêsus Chăm Lo Cho Sự Yếu Đuối Của Mọi Người

Ngày 04 – Đức Chúa Jêsus Chăm Lo Cho Sự Yếu Đuối Của Mọi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 8:14-22

14 Kế đó, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia ông bị sốt, nằm trên giường. 15 Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.

16 Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. 17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai:

“Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta,

Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta,” đã được ứng nghiệm.

18 Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Jêsus truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 21 Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho bà gia Phi-e-rơ, người đã bị nằm bệnh vì cơn sốt (Lu-ca  4:38). Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho những người bị quỷ ám và ốm đau. Điều này minh chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a cất đi những sự đau yếu của dân sự Ngài (c. 14-17). Với một thầy dạy luật, người đến và đề nghị được đi theo Ngài, Đức Chúa Jêsus phán rằng việc đi theo Ngài đòi hỏi sự hy sinh, không có bất cứ sự đảm bảo hay phần thưởng nào của thế gian. Thêm vào đó, đối với người nói rằng anh ta sẽ đi theo Đức Chúa Jêsus sau khi chôn cha mình, Đức Chúa Jêsus phán rằng việc đi theo Ngài quan trọng hơn so với việc chôn cất cha của anh ta (c. 18-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 16-17 Đức Chúa Jêsus đã làm thành lời tiên tri rằng Ngài sẽ cất đi sự đau ốm và gánh bệnh tật cho mọi người. Bằng chứng cho việc này là khi Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ và chữa lành người đau ốm. Chúng ta hãy tin rằng thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời, Đấng can thiệp vào đời sống yếu đuối của con người thông qua chức vụ của Đức Chúa Jêsus, vẫn sẽ phục hồi tất cả những sự đau yếu của chúng ta theo như đoạn Kinh Thánh này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 21-22 Việc đi theo Đức Chúa Jêsus là một sự quan trọng ưu tiên trước tất cả những bổn phận về gia đình của chúng ta. Để trở nên môn đồ của Đức Chúa Jêsus, tất cả mọi sự ưu tiên trong cuộc sống phải tập trung vào Ngài. Có phải chúng ta là môn đồ của Đức Chúa Jêsus không? Nếu như vậy, chúng ta hãy xác quyết rằng tất cả mọi sự ưu tiên của chúng ta trong cuộc sống tập trung vào Ngài.

Tham khảo

8:16-17 Ngài đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta và gánh lấy bệnh tật của chúng ta. Một sự đề cập đến lời của tiên tri Ê-sai về Người Đầy tớ (Ê-sai 53), tập trung vào vai trò của Đấng Mê-si-a là Đấng Chữa lành (xem Ê-sai 53:5). Thực tiễn là không phải mọi bệnh tật đều có nguồn gốc từ ma quỷ, phân biệt giữa những việc chữa lành người bệnh và việc đuổi quỷ khỏi những người bị quỷ ám.

8:22 hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Trong khi Đức Chúa Jêsus rõ ràng ủng hộ mạng lệnh của Kinh Thánh phải hiếu kính cha mẹ (xem 15:1-9), lời kêu gọi đi theo Ngài vượt lên trên tất cả những bổn phận khác. Bất cứ điều gì cản trở sự cam kết hoàn toàn đối với Ngài và đối với gia đình đức tin theo giao ước mới, phải bị dẹp sang một bên.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm một cộng đồng đức tin đi theo Chúa Đấng cất đi những sự đau yếu của chúng con và đã bước đi con đường đau đớn.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 21-24

Bình Luận:

You may also like