Browsing: mọi người

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Khi Phao-lô kết thúc bức thư của ông, ông thừa nhận những cảm giác thực sự của ông trước khi ông đi thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông hoạch định điều này đã lâu.

 

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Chúa Jêsus so sánh sự chết của Ngài với sự chết của một hạt lúa mì. Điều này là bởi vì chính qua sự chết của một hạt lúa mì mà nhiều hạt được kết quả. Cũng như vậy, sự chết của Chúa Jêsus sẽ cứu nhiều người khỏi sự chết.