Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Chúa Jêsus Đấng Chữa Lành

Ngày 03 – Đức Chúa Jêsus Đấng Chữa Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 8:1-13

1 Khi Đức Chúa Jêsus từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. 2 Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch.” 3 Đức Chúa Jêsus đưa tay chạm đến người ấy, và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi.” Lập tức, người phong hủi được sạch. 4 Đức Chúa Jêsus căn dặn: “Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Môi-se đã dạy, như một lời chứng cho mọi người.”

5 Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài: 6 “Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Đức Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.” 8 Viên đội trưởng đáp: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. 9 Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. 11 Ta bảo cho các ngươi biết: Từ đông phương, tây phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12 Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.” 13 Rồi Đức Chúa Jêsus phán với viên đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành. Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus chữa lành một người phung. Vào những ngày đó những người phung bị coi là ô uế và bị đuổi ra khỏi làng. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus đã chạm vào người phung, người đã tìm đến Ngài, và chữa lành cho người đó (c. 1-4). Đức Chúa Jêsus cũng chữa lành cho người đầy tớ bị bại liệt của viên đội trưởng. Viên đội trưởng tin rằng người đầy tớ của mình sẽ được chữa lành, nếu Đức Chúa Jêsus chỉ phán một lời, chứ không cần phải đến và Đức Chúa Jêsus đã ngạc nhiên và khen ngợi đức tin của viên đội trưởng. Vương quốc Đức Chúa Trời, điều phục hồi lại tất cả mọi người, cũng đã đến với viên đội trưởng và người đầy tớ của ông ta (những người ngoại) cũng như với người Y-sơ-ra-ên (c. 5-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 3-7 Đức Chúa Jêsus nhìn những người bị xã hội Do Thái phớt lờ và khiến họ được lành. Những người phung hoặc những người ngoại không được giao tiếp với người Do Thái. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus gặp gỡ họ và lắng nghe những sự thỉnh cầu của họ. Đức Chúa Jêsus không chỉ chữa lành thân thể, Ngài còn chữa lành những mối quan hệ của họ. Thậm chí ngày nay Chúa vẫn vươn cánh tay ra Ngài cứu chuộc những nơi đen tối và thấp hèn nhất của thế giới.

C. 10-12 Qua đức tin, Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả mọi người, những người tiếp nhận chức vụ của Đấng Mê-si-a. Cho dù họ có thể là người Do Thái, những hậu duệ của Áp-ra-ham, họ cũng không thể trở thành những người thuộc Vương quốc Đức Chúa Trời nếu không có đức tin. Tương tự, truyền thống Cơ Đốc hay gia đình Cơ Đốc cũng không cho chúng ta sự cứu rỗi. Chỉ những người tin và xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ của họ, thì mới trở thành những người thuộc Vương quốc Thiên đàng.

Tham khảo

8:8 Khi xưng nhậnĐức Chúa Jêsus là Chúa (so sánh c.2), viên đội trưởng người La-mã đã bày tỏ sự nhạy cảm đầy ấn tượng đối với những truyền thống của người Do Thái, nói rằng ông không xứng đáng đón tiếp Đức Chúa Jêsus đến nhà người ngoại của ông. Một người Do Thái vào nhà một người ngoại sẽ trở nên ô uế theo nghi thức (xem Công vụ 10:28)

8:10 Người đội trưởng dường như hiểu điều không người nào ở Y-sơ-ra-ên hiểu: Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a người ta chờ đợi đã lâu. Đức Chúa Jêsus kinh ngạc, khen ngợi người đội trưởng vì tấm gương về đức tin và khiển trách Y-sơ-ra-ên thiếu đức tin.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng chúng con bày tỏ Vương quốc của Ngài bằng cách tiếp nhận những người bị lờ đi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 18-20

Bình Luận:

You may also like