Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Những Người Nghe Lời Đức Chúa Trời Và Làm Theo

Ngày 02 – Những Người Nghe Lời Đức Chúa Trời Và Làm Theo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 7:21-29

21 Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 22 Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ 23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”

24 “Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. 25 Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng đá. 26 Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột, xây nhà trên cát. 27 Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề.”

28 Khi Đức Chúa Jêsus phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; 29 vì Ngài dạy cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán rằng những người vào được Vương quốc Đức Chúa Trời là những người nghe lời Ngài và vâng theo (c. 21-23).

Đức Chúa Jêsus giải thích điều này bằng một ví dụ hai người cùng nghe lời của Ngài. Một người vâng theo đúng như những điều Ngài phán và làm theo, trong khi đó người kia chỉ nghe nhưng không vâng theo. Đức Chúa Jêsus phán rằng những người nghe và làm theo sẽ không phải chịu sự phán xét cuối cùng, giống như ngôi nhà được xây trên đá. Tuy vậy, những người nghe, mà không làm theo sẽ sa ngã như nhà xây trên cát (c. 24-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 22-23 Đức Chúa Trời không nhìn nhận những người làm những việc bất hợp pháp. Dẫu rằng một người làm mọi việc trong danh Chúa, nhưng nếu nó không được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì điều đó là vô nghĩa. Nó là bất hợp pháp. Chúng ta phải nghe Lời Chúa một cách cẩn thận để chúng ta sẽ không bị Ngài phán, “Ta không biết ngươi là ai”, khi chúng ta đến trước Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 24-27 Người khôn nghe Lời Chúa và xây một ngôi nhà vững chắc. Chúng ta xây dựng những ngôi nhà của đời sống chúng ta trên những điều gì? Chỉ khi chúng ta vâng theo Lời Chúa và sống theo những điều đó, thì chúng ta mới nhận được Vương quốc Đức Chúa Trời.

Tham khảo

7:22 Những môn đồ giả có thể thực hành uy quyền trong danh Đức Chúa Jêsus, nhưng những việc làm của họ vô nghĩa bởi vì họ lừa dối chính mình và những tín hữu khác, mong muốn sự chú ý cho những việc trình diễn ngoạn mục của chính mình. Những công việc quyền năng không phải là bằng chứng của ý muốn Cha, do chúng có thể đến từ các nguồn khác chứ không phải từ Đức Chúa Trời, bao gồm ma quỷ và những mưu mẹo của con người.

7:23 khi đó Ta sẽ phán với họ. Đức Chúa Jêsus phán rằng sẽ tới một ngày Ngài sẽ thi hành quyền đoán xét những người tới địa ngục, một điều mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm được (so sánh tham khảo Giăng 5:22). Cho dù những tiên tri bị đoán xét này có vẻ như thuộc về Đức Chúa Jêsus, họ chưa bao giờ thực sự được cứu, bởi vì Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ biết họ.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp chúng con là một cộng đồng nơi Lời của Ngài được công bố đúng đắn và xin hãy giúp chúng con vâng theo Lời Ngài bằng đức tin.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 15-17

Bình Luận:

You may also like