Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Đức Chúa Jêsus Chịu Báp-Têm Và Cám Dỗ

Ngày 23 – Đức Chúa Jêsus Chịu Báp-Têm Và Cám Dỗ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 3:13-4:11

13 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus từ miền Ga-li-lê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp-têm. 14 Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài, và thưa rằng: “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm cho, sao Ngài lại đến với tôi?” 15 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính.” Vậy, Giăng vâng lời Ngài. 16 Khi được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jêsus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. 17 Nầy, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

4

1 Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Jêsus vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. 2 Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3 Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi.” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’ ” 5 Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: ‘Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”7 Đức Chúa Jêsus phán: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”

8 Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, 9 và nói: “Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy.” 10 Đức Chúa Jêsus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ” 11 Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus Đấng không phạm tội không cần phải chịu Báp-têm tượng trưng cho sự tha thứ tội lỗi, nhưng Ngài đã tự nguyện hạ mình và nhận phép Báp-têm. Khi Đức Chúa Jêsus đã chịu phép Báp-têm và lên khỏi nước, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Đức Chúa Jêsus và tiếng của Đức Chúa Trời được nghe thấy phán rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (3:13-17). Sau đó, Đức Chúa Jêsus đã đi vào đồng hoang để chịu Sa-tan cám dỗ. Sa-tan đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus, sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày, “khiến đá thành bánh”, “lao mình xuống từ đền thờ”, và bằng những lời này, “ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi thờ lạy ta”. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng những cám dỗ này bằng Lời của Đức Chúa Trời (4:1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

3:13-15 Đức Chúa Jêsus, Đấng không có tội, đã ở với chúng ta (những tội nhân) bằng cách chịu Báp-têm để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, phép Báp-têm của Đức Chúa Jêsus là một sự kiện quan trọng chỉ ra sự quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài để ban cho họ tiêu chuẩn cho sự tha tội – Đức Chúa Jêsus đã trở nên một người trong chúng ta để chết thay cho chúng ta

Ngài ban cho tôi bài học gì?

4:2-4 Trước sự cám dỗ – điều cám dỗ Ngài giải quyết cơn đói của Ngài bằng quyền năng Thiên thượng – Chúa, trích dẫn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3, công bố rằng việc nhận Lời của Đức Chúa Trời còn quý hơn việc làm đầy cái dạ dày. Chúng ta cũng có thể chịu đựng tất cả những sự đau đớn để vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy cầu nguyện rằng năm nay, chúng ta có thể chiến thắng bằng Lời của Đức Chúa Trời khi những cám dỗ như thế gây sức ép trong đời sống của chúng ta.

Tham khảo   

4:1 Đức Chúa Jêsus được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Đức Thánh Linh đã dẫn dắt Đức Chúa Jêsus trong cuộc sống trần gian của Ngài, đưa ra một kiểu mẫu cho những người theo Đức Chúa Jêsus để được ban quyền phép và được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Tiếng Hi-lạp, bị cám dỗ (peirazo) cũng có thể có nghĩa là “chịu thử thách”. Trong khi rõ ràng là Đức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ bất kỳ ai làm điều ác (Gia-cơ 1:13), Ngài thật sự dùng những hoàn cảnh để thử thách nhân cách của một người (Hê-bơ-rơ 11:17).

4:11 Sau đó ma quỷ bỏ đi. Đức Chúa Jêsus đã chống lại ma quỷ bằng cách đứng vững trên Lời của Đức Chúa Trời, làm gương cho những người theo Ngài (Gia-cơ 4:7; 1 Phi-e-rơ 5:9). Các thiên sứ đến và phục vụ Ngài. Sự phục vụ của họ có lẽ bao gồm nhiều thức ăn và đồ uống cần thiết cho thuộc thể. Cả Thiên đàng đều biết tầm quan trọng của chiến thắng đầu tiên của Đức Chúa Jêsus trong cuộc chiến khổng lồ này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con! Xin hãy giúp chúng con theo gương của Đức Chúa Jêsus đã tỏ ra cho chúng con và vâng Lời Ngài, để chúng con có thể là một cộng đồng dâng cho Ngài một của lễ sống của sự vâng lời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 24-26

Bình Luận:

You may also like