Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Hãy Theo Ta

Ngày 24 – Hãy Theo Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 4:12-25

12 Được tin Giăng bị bắt, Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê. 13 Ngài rời thành Na-xa-rét, đến ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14 để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: 15 “Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, miền Ga-li-lê của dân ngoại…16 Dân ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn; Và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ, đã thấy ánh sáng bừng lên.”

17 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”

18 Khi đang đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em kia là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 19 Ngài phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 20 Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài. 21 Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ. 22 Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài.

23 Đức Chúa Jêsus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. 24 Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Sy-ri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại xuội đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. 25 Rất nhiều người từ miền Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã bắt đầu chức vụ của Ngài ở Ga-li-lê tại Ca-bê-na-um. Như Ê-sai đã nói tiên tri, Ca-bê-na-um sẽ thấy ánh sáng lớn. Đức Chúa Jêsus, ánh sáng thật của thế gian, đã bắt đầu chức vụ của Ngài tại nơi tối tăm thuộc linh này. Sứ điệp đầu tiên của Đức Chúa Jêsus tại Ca-bê-na-um là Nước thiên đàng đã đến gần (c.12-17).

Trước tiên, Đức Chúa Jêsus đã kêu gọi bốn ngư phủ làm môn đồ Ngài. Ngoài ra, Ngài còn rao giảng về Vương quốc của Đức Chúa Trời ở tất cả mọi nơi tại Ga-li-lê và chữa lành những người đau ốm và những người bị quỷ ám. Vì thế nhiều người khác nữa ngoài các môn đồ Ngài đã bắt đầu đi theo Đức Chúa Jêsus (c.18-25)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-22 Vừa rao giảng Phúc Âm của Nước Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus vừa kêu gọi các môn đồ, những người thích hợp với Vương quốc đó. Như Đức Chúa Trời đã kêu gọi Đa-vít, người chăn chiên siêng năng (Thi Thiên 78:70-72), Đức Chúa Jêsus cũng đã kêu gọi những ngư phủ đang làm việc chăm chỉ. Chúa đã cho phép Đa-vít, người đã làm hết sức để canh bầy chiên, cai trị Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jêsus đã kêu gọi những ngư phủ, những người đã làm hết sức mình để đánh bắt cá, làm môn đồ Ngài để trở thành những tay đánh lưới người. Ngày nay, Chúa đặt sự chú ý của Ngài trên chúng ta. Dù bạn làm gì, hãy luôn làm hết sức mình. Vì Chúa vui thích kêu gọi bạn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-22 Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Chúng ta hãy nghĩ về điều mà chúng ta phải từ bỏ để hoàn toàn đi theo Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo   

4:16 bóng tối…ánh sáng. Địa phận Sa-bu-lôn và Nép-ta-li (c.13) đã trải nghiệm sự hỗn loạn dưới ách thống trị của A-si-ri (2 Các Vua 15:29) và người Do Thái đã nóng lòng mong mỏi sự giải phóng khỏi sự thống trị ngoại bang. Bấy giờ họ là người đầu tiên thấy ánh sáng lớn của sự giải cứu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus.

4:17 Từ đó đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chuyện kể của Ma-thi-ơ (so sánh với 16:21) cho biết rằng các sự chuẩn bị cho chức vụ cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus được hoàn tất. Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Sứ điệp của Đức Chúa Jêsus tiếp tục sứ điệp của Giăng Báp-tít.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài vì kêu gọi chúng con. Xin hãy giúp chúng con trở thành những tôi tớ của Phúc Âm Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 27-29

Bình Luận:

You may also like