Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Ban Đầu, Đức Chúa Trời…

Ngày 04 – Ban Đầu, Đức Chúa Trời…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 1:1-13

1 Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.

2 Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3 Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. 5 Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là “ngày,” và bóng tối là “đêm.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.

6 Đức Chúa Trời lại phán: “Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước.” 7 Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm, thì có như vậy. 8 Đức Chúa Trời gọi cái vòm là “bầu trời.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai.

9 Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,” thì có như vậy. 10 Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là “đất,” còn khối nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 11 Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt,” thì có như vậy. 12 Đất sinh cây cỏ: cỏ kết hạt tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có hạt, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 13 Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

Suy ngẫm và hiểu

Sáng Thế Ký, quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh bắt đầu bằng cách công bố rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cõi vụ trụ. Vào ngày đầu của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã tạo nên ánh sáng, gọi là Ngày và bóng tối là Đêm (c.1-5).

Vào ngày thứ hai, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cái vòm ở giữa các khối nước và phân cách các khối nước ra làm hai, ở trên và ở dưới. Đức Chúa Trời gọi cái vòm là bầu trời (c.6-8). Vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã tập trung các khối nước ở dưới trời và tạo nên biển và trái đất. Ở trên đất, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thảo mộc, các cây cối, các và cây ăn quả. Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả mọi thứ này qua Lời của Ngài và Ngài thấy mọi điều Ngài đã tạo dựng nên là tốt đẹp (c.9-13)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-13 Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trái đất bằng Lời của Ngài, từ chỗ không có gì, theo bản tính của Ngài và Ngài thấy điều đó là “tốt đẹp”. Sau đó, tội lỗi của con người đã phá hủy sự đẹp đẽ đó, nhưng bởi sự cứu rỗi qua Đấng Christ, đã tạo nên mối quan hệ mới và thấy rằng dân Ngài vâng lời là “tốt”

C.3-5 Đức Chúa Trời đã đưa ánh sáng vào bóng tối và đã tạo dựng nên ngày và đêm. Bóng tối đã không bị phá hủy mà chừng nào ánh sáng còn tồn tại thì sự tối tăm bị bất lực. Đức Chúa Trời, Đấng đã chiến thắng bóng tối qua sự sáng, cũng sai Con Ngài là Sự Sáng vào thế giới tối tăm, để vinh quang của Ngài có thể chiếu sáng trên chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể sống trong sự sáng của Đức Chúa Jêsus và làm các việc lành cho những người khác.

Tham khảo   

1:1 Ban đầu. Câu mở đầu này có thể được đưa ra như một sự tóm tắt, giới thiệu cả đoạn; hoặc nó có thể được đọc như là sự kiện đầu tiên, nguồn gốc của trời và đất. Cảnh thứ hai được xác nhận bởi sự xác nhận của các trước giả Tân Ước rằng sự tạo dựng từ chỗ không có gì (Hê-bơ-rơ 11:3; Khải huyền 4:11).

1:3-5  Và Đức Chúa Trời phán. Trong chương 1 quyền lực tuyệt đối của Đức Chúa Trời được thể hiện bởi thực tế là Ngài chỉ phán và mọi thứ được tạo dựng nên. Mỗi phần mới của chương này đều được giới thiệu bởi lời phán của Đức Chúa Trời. Đây là từ đầu tiên trong 10 từ của sự sáng tạo trong chương 1.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vâng Lời Ngài để chúng con có thể là con cái làm đẹp lòng Ngài trong mắt Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 1-3

Bình Luận:

You may also like