Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Si-Mê-Ôn, Sa-Bu-Lôn Và Y-Sa-Ca

Ngày 13 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Si-Mê-Ôn, Sa-Bu-Lôn Và Y-Sa-Ca

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 19:1-23

1 Bộ tộc thuộc con cháu Si-mê-ôn bắt thăm được phần đất thứ nhì theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của bộ tộc nầy ở giữa sản nghiệp của con cháu Giu-đa. 2 Sản nghiệp của bộ tộc Si-mê-ôn gồm có: Bê-e Sê-ba, Sê-ba, Mô-la-đa, 3 Hát-sa Su-anh, Ba-la, Ê-xem, 4 Ên-thô-lát, Bê-thu, Họt-ma, 5 Xiếc-lác, Bết Ma-ca-bốt, Hát-sa Su-sa, 6 Bết Lê-ba-ốt, và Sê-a-ru-chen: tất cả là mười ba thành cùng các làng mạc của chúng. 7 A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san. Tất cả là bốn thành cùng các làng mạc của chúng, 8 bao gồm tất cả các thị trấn chung quanh những thành ấy cho đến Ba-lát Bê-e, tức là Ra-ma ở miền Nê-ghép. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Si-mê-ôn theo từng gia tộc của họ. 9 Sản nghiệp của con cháu Si-mê-ôn lấy từ phần đất của người Giu-đa vì phần đất của con cháu Giu-đa rất rộng. Như vậy, con cháu Si-mê-ôn được sản nghiệp giữa phần đất của con cháu Giu-đa.

10 Con cháu của Sa-bu-lôn bắt thăm được phần đất thứ ba theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy đến Sa-rít. 11 Ranh giới đi lên phía tây về hướng Ma-rê-a-la, gặp Đáp-bê-sết rồi đến suối đối diện Giốc-nê-am. 12 Từ Sa-rít, ranh giới vòng qua hướng đông, tức hướng mặt trời mọc, tiếp giáp Kít-lốt Tha-bô, rồi đi về hướng Đáp-bê-rát, và lên đến Gia-phia. 13 Từ đó, nó chạy về phía đông, tức hướng mặt trời mọc đến Gát Hê-phe và Ết Cát-sin, đi vòng qua Nê-a rồi đến Rim-môn. 14 Sau đó, ranh giới ấy vòng lên phía bắc về hướng Ha-na-thôn rồi dừng lại ở thung lũng Díp-thách Ên. 15 Nó gồm có các thành Cát-tát, Na-ha-la, Sim-rôn, Di-đê-a-la, và Bết-lê-hem. Tất cả là mười hai thành với các làng mạc của chúng. 16 Các thành nầy cùng các làng mạc của chúng là sản nghiệp của người Sa-bu-lôn theo từng gia tộc của họ.

17 Con cháu Y-sa-ca bắt thăm được phần đất thứ tư theo từng gia tộc của họ. 18 Ranh giới của họ chạy đến Gít-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nem, 19 Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-cha-rát, 20 Ra-bít, Ki-si-ôn, Ê-bết; 21 Rê-mết, Ên Ga-nim, Ên Ha-đa, và Bết Phát-sết. 22 Ranh giới nầy gặp Tha-bô, Sa-chát-si-ma, và Bết Sê-mết, rồi dừng lại ở sông Giô-đanh. Tất cả là mười sáu thành với các làng mạc của chúng. 23 Các thành nầy với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu Y-sa-ca theo từng gia tộc của họ.     

Suy ngẫm

Trong số sáu chi phái còn lại, các chi phái Si-mê-ôn, Sa-bu-lôn, vàY-sa-ca nhận được đất Đức Chúa Trời đã hứa ban. Nhưng không giống các chi phái khác, vùng đất chi phái Si-mê-ôn nhận được không có ranh giới. Đó là vì vùng đất họ nhận được nằm ở trong vùng đất của Giu-đa. Chi phái Si-mê-ôn dần dần trở nên đồng hóa với người Giu-đa khi thời gian trôi qua. Điều này làm thành lời tiên tri của Gia-cốp khi ông nói, “Si-mê-ôn sẽ bị phân tán trong Y-sơ-ra-ên”(Sáng Thế Ký  49:7) (c. 1-9).

Chi phái Sa-bu-lôn nhận được tổng cộng là 12 thành, bao gồm cả những vùng màu mỡ, dù đó là một vùng nhỏ (c. 10-16). Chi phái Y-sa-ca nhận được tổng cộng là 16 thành, bao gồm cả những vùng canh tác tốt, cũng như tuyến đường đến miền bắc và miền nam để buôn bán  (c. 17-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 10-16 Sa-bu-lôn là con út của Lê-a. Y-sa-ca là anh lớn hơn, nhưng Kinh Thánh đề cập tới Sa-bu-lôn trước. Điều này cũng tương tự như lời chúc phước của Gia-cốp (Sáng Thế Ký 49:13-14). Nó cũng giống như trường hợp Ép-ra-im nhận được sự chúc phước trước, trong khi đứa con đầu lòng của Giô-sép là Ma-na-se. Điều này thể hiện quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời có quyền ban và lấy đi. Vì thế, không ai nên phàn nàn về những gì họ nhận được hoặc công bố rằng họ sở hữu. Và nữa, những ai có quyền lực không nên cai trị trên những người nghèo khó. Những hành động này là những hành động thách thức đối với quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trên tất cả cuộc sống của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống theo ý muốn của Ngài với lòng biết ơn vì tất cả những món quà Ngài ban cho con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Hê-bơ-rơ 1-2

Bình Luận:

You may also like