Browsing: Chi Phái

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Chi phái Giu-đa nhận được các thành ở vùng miền nam (29 thành), ở vùng đồng bằng (49 thành), trên đồi núi (38 thành), và ở trong đồng vắng (6 thành) làm sản nghiệp. Nhưng họ không thể loại bỏ dân Giê-bu-sít khỏi đất của mình.