Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đất Chiếm Được Và Việc Phân Chia

Ngày 04 – Đất Chiếm Được Và Việc Phân Chia

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 13:1-14

1 Khi Giô-suê về già, tuổi đã cao, Đức Giê-hô-va phán với ông rằng: “Con đã già, tuổi đã cao, mà đất phải đánh chiếm thì còn nhiều lắm. 2 Đây là đất còn lại: Tất cả các địa phận của dân Phi-li-tin và tất cả các địa phận của dân Ghê-su-rít gồm 3 từ sông Si-cô đối diện Ai Cập cho đến biên giới Éc-rôn về phía bắc, vốn được coi là thuộc về dân Ca-na-an (năm vua Phi-li-tin là vua Ga-xa, vua Ách-đốt, vua Ách-ca-lôn, vua Gát, và vua Éc-rôn). Địa phận của dân A-vim 4 từ phía nam, toàn xứ Ca-na-an và Mê-a-ra, vốn thuộc về dân Si-đôn, cho đến A-phéc và đến tận biên giới dân A-mô-rít. 5 Địa phận của dân Ghi-bê-lít, và cả Li-ban về hướng mặt trời mọc, từ Ba-anh Gát ở chân núi Hẹt-môn cho đến cửa khẩu của Ha-mát. 6 Còn tất cả cư dân miền đồi núi, từ Li-ban cho đến Mít-rê-phốt Ma-im, luôn cả dân Si-đôn, chính Ta sẽ đuổi chúng khỏi dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng con hãy phân chia xứ nầy cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp như Ta đã truyền cho con. 7 Vậy bây giờ, hãy chia xứ nầy cho chín bộ tộc, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se.”

8 Người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se đã lãnh từ Môi-se phần sản nghiệp của mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, như Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã cấp cho họ. 9 Địa phận của họ từ A-rô-e trên bờ thung lũng Ạt-nôn và thành ở giữa thung lũng nầy, cùng cả vùng cao nguyên từ Mê-đê-ba đến Đi-bôn, 10 và tất cả những thành của Si-hôn, vua A-mô-rít, trị vì tại Hết-bôn cho đến tận biên giới dân Am-môn; 11 Ga-la-át cùng địa phận dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, khắp núi Hẹt-môn, cả Ba-san cho đến Sanh-ca, 12 và toàn vương quốc của vua Óc ở Ba-san. Vua nầy vốn cai trị tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i, và là người còn sót lại của dân Rê-pha-im mà Môi-se đánh bại và đuổi đi. 13 Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên không đuổi dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít. Vì thế, dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít còn ở giữa dân Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay.

14 Môi-se không cấp sản nghiệp cho bộ tộc Lê-vi vì những tế lễ dâng bằng lửa cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp của họ như Ngài đã phán với Môi-se.       

Suy ngẫm

Việc chinh phục vùng giữa của Ca-na-an thành công nhờ những hành động của Giô-suê, nhưng vẫn còn đất đai người Y-sơ-ra-ên chưa chiếm được. Đức Chúa Trời phán bảo Giô-suê những đất nào còn phải chiếm, và những đất đã phân chia trong chín chi phái và một nửa chi phái Ma-na-se (c.1-7).

Một nửa chi phái Ma-na-se, người Ru-bên, và người Gát đã nhận được đất ở phía đông sông Giô-đanh, nhưng Đức Chúa Trời chỉ ra thực tế rằng họ chưa đuổi dân Ghê-ru-sít và  dân Ma-ca-thít (c.8-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời ra lệnh Giô-suê chia đất khi ông còn sống. Vẫn còn đất đai phải chinh phục, nhưng Giô-suê đã già. Đức Chúa Trời đã hoàn tất việc phân chia khi ông còn sống. Đó là để đảm bảo rằng con cháu không cãi nhau về đất đai được thừa hưởng. Đó chính là Giô-suê, người có thẩm quyền thuộc linh ban cho từ Đức Chúa Trời, Đấng phân chia đất đai. Khi vâng theo Lời Chúa, chúng ta phải hoàn tất những việc gì trước khi quá muộn?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-13 Đức Chúa Trời chỉ ra thực tiễn là một nửa chi phái Ma-na-se, người Ru-bên, và người Gát chưa đuổi dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít. Chúng ta có điều gì phải “đuổi ra khỏi” đời sống của chúng ta hay không? Hãy xem xét những điều chúng ta phải loại bỏ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nhận thức được điều gì chúng con phải chinh phục, và xin hãy giúp chúng con chinh phục nó bằng đức tin.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-phê-sô 4-6 

Bình Luận:

You may also like