Home Dưỡng Linh Ngày 1 – Đức Chúa Trời Chiến Cự Cho Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 1 – Đức Chúa Trời Chiến Cự Cho Y-Sơ-Ra-Ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 10:29-43

29 Sau đó, Giô-suê cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên từ Ma-kê-đa đi qua Líp-na và hãm đánh Líp-na. 30 Đức Giê-hô-va cũng phó Líp-na cùng vua thành ấy vào tay Y-sơ-ra-ên. Họ cầm gươm diệt thành và mọi người trong đó, không để một ai sống sót. Ông đối xử với vua thành nầy như đã đối xử với vua Giê-ri-cô vậy. 31 Kế đó, Giô-suê cùng toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Líp-na đi qua La-ki, vây hãm và tiến công thành. 32 Đức Giê-hô-va trao La-ki vào tay Y-sơ-ra-ên. Ngày thứ hai họ đánh chiếm thành, lấy gươm diệt thành và mọi sinh vật trong đó như đã làm cho Líp-na vậy. 33 Bấy giờ, Hô-ram, vua Ghê-xe, đi lên tiếp viện cho La-ki, nhưng Giô-suê đánh bại vua ấy và quân đội của vua nầy, không để một ai sống sót.  34 Giô-suê cùng toàn dân Y-sơ-ra-ên từ La-ki đi qua Éc-lôn, vây hãm và tiến công thành. 35 Ngày ấy, họ đánh chiếm và lấy gươm diệt thành. Cũng trong ngày ấy, Giô-suê tận diệt thành và mọi người trong đó như đã làm cho La-ki vậy. 36 Kế đó, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên từ Éc-lôn đi lên Hếp-rôn, và tấn công nó. 37 Họ chiếm và lấy gươm diệt thành, vua, các thị trấn và mọi sinh vật trong đó, không để một ai sống sót. Ông tận diệt thành và mọi sinh vật trong đó như đã làm cho Éc-lôn vậy. 38 Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên quay sang tiến công Đê-bia. 39 Ông chiếm thành và tất cả các thị trấn, rồi bắt vua nó và lấy gươm diệt chúng. Ông tận diệt mọi người trong đó, không để một ai sống sót. Ông cũng đối xử với Đê-bia và vua thành ấy như đã đối xử với Hếp-rôn và Líp-na cùng với vua của nó. 40 Như vậy Giô-suê đánh chiếm toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào miền chân núi, nào đồi dốc và tất cả các vua xứ đó. Ông không để một ai sống sót, tận diệt mọi vật có hơi thở, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền phán. 41 Giô-suê đánh bại các vua ấy từ Ca-đe Ba-nê-a cho đến Ga-xa, và toàn vùng Gô-sen cho đến Ga-ba-ôn. 42 Giô-suê bắt các vua nầy và chiếm lấy đất của họ chỉ trong một chiến dịch thôi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên. 43 Sau đó, Giô-suê và toàn dân Y-sơ-ra-ên trở về trại quân ở Ghinh-ganh.

Suy ngẫm:

Giô-suê và Y-sơ-ra-ên tiếp tục tấn công và đánh chiếm các thành của xứ Ca-na-an. Có hai lý do Y-sơ-ra-ên có thể chiến thắng. Thứ nhất, họ vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời thông qua sự hướng dẫn của Giô-suê. Họ đi và đánh, nếu Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ, cho dù đó là ở trên núi, ở đồng bằng hay trên đồi. Thứ hai, Đức Chúa Trời chiến cự cho Y-sơ-ra-ên như Ngài đã phán hứa (c.29-43).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.42 Đức Chúa Trời chiến cự cho dân Ngài, những người đứng về phía Ngài. Y-sơ-ra-ên có thể đánh bại thậm chí những dân mạnh nhất với những thành quách kiên cố – nếu họ trung thành với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy trung thành với Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trên mọi dân tộc và mọi kẻ thống trị. Chúng ta hãy có đức tin vào thực tiễn là Đức Chúa Trời vùa giúp những người trung thành với Ngài. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy vui hưởng sự chiến thắng Đức Chúa Trời ban cho!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-0-43 Giô-suê có thể tiếp tục đánh chiếm nhiều thành ở Ca-na-an, bởi vì ông vâng theo những mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta cứ liên tục thất bại và tuyệt vọng trong những trận chiến thuộc linh của mình? Lý do lớn nhất đó là chúng ta không hoàn toàn vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe Lời Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng của bạn và luôn luôn rèn luyện cho mình thuận phục Lời của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt con đến sự đắc thắng, xin hãy giúp con vâng theo Lời của Ngài vào tháng cuối của năm này.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ga-la-ti 1-3

Bình Luận:

You may also like