Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Chẳng Một Kẻ Nào Dám Hé Môi Nói Nghịch Dân Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 30 – Chẳng Một Kẻ Nào Dám Hé Môi Nói Nghịch Dân Y-Sơ-Ra-Ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 10:16-28

16 Năm vua kia chạy trốn, và ẩn núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa. 17 Có người báo cho Giô-suê biết: “Đã tìm thấy năm vua ấy đang trốn trong hang đá tại Ma-kê-đa.” 18 Giô-suê bảo: “Hãy lăn tảng đá lớn lấp cửa hang lại và sai người canh giữ chúng. 19 Còn anh em chớ dừng lại mà phải đuổi theo quân thù, chặn đánh phía sau, không cho chúng chạy vào thành của chúng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã phó chúng vào tay anh em.” 20 Khi Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại chúng cho đến khi quét sạch chúng, chỉ trừ số tàn quân rút vào trong những thành kiên cố, 21 thì cả dân chúng trở về với Giô-suê cách bình an trong trại quân tại Ma-kê-đa, và chẳng một kẻ nào dám hé môi nói nghịch với dân Y-sơ-ra-ên. 22 Bấy giờ, Giô-suê nói: “Hãy mở cửa hang đem năm vua đó ra và dẫn đến cho tôi.” 23 Họ làm như vậy, đem năm vua ra khỏi hang đá và dẫn đến cho ông, đó là vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-ki, và vua Éc-lôn. 24 Khi người ta dẫn năm vua ấy đến với Giô-suê thì Giô-suê gọi tất cả người nam của Y-sơ-ra-ên và bảo các vị chỉ huy quân đội đã đi với mình rằng: “Hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua nầy.” Họ đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy. 25 Giô-suê nói với họ: “Chớ e ngại hay kinh hãi; hãy mạnh dạn và can đảm vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho tất cả kẻ thù mà anh em sẽ giao chiến.” 26 Sau đó, Giô-suê đánh giết các vua ấy, bảo đem treo trên năm ngọn cây, và năm vua ấy bị treo trên cây cho đến chiều tối. 27 Khi mặt trời lặn, Giô-suê truyền lệnh đem thây xuống khỏi cây. Họ quăng những thây ấy trong hang đá, là chỗ các vua ấy đã trốn, rồi lấy những tảng đá lớn chặn cửa hang lại; những tảng đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay.

28 Trong ngày đó, Giô-suê cũng đánh chiếm Ma-kê-đa, và lấy gươm giết cả thành cùng với vua thành ấy. Ông tiêu diệt thành và mọi sinh vật trong đó, không để một ai sống sót. Ông đối xử với vua Ma-kê-đa như đã đối xử với vua Giê-ri-cô vậy.       

Suy ngẫm

Năm vua của quân đồng minh Ca-na-an đã bỏ chạy và trốn vào trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Khi Giô-suê biết được việc này, ngay lập tức ông đã chắc chắn họ không thể chạy trốn đến một nơi nào khác nữa và rồi tiếp tục tấn công các quân chạy trốn (c.16-21).

Khi trận chiến kết thúc, Giô-suê đã mang năm vua từ trong hang đá ra và theo như phong tục chiến trận thời đó, ông truyền lệnh các chỉ huy đội quân hãy đạp chân lên cổ năm vua ấy. Những vua này đã không kính sợ Đức Chúa Trời và sống tham lam, phải đối mặt với một kết cục khốn khổ (c.22-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-21  Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng trọn vẹn và hoàn toàn cho dân Ngài. Các cường quốc đã hình thành một liên minh để tấn công, nhưng họ đã không thể đánh bại được Y-sơ-ra-ên, nước có Đức Chúa Trời ở cùng. Qua điều này, chúng ta có thể nhận biết công việc của Đức Chúa Trời là lớn lao thể nào. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng trọn vẹn trong trận chiến thuộc linh của chúng ta và hãy can đảm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-28  Giô-suê đã đánh chiếm Ma-kê-đa. Ông đã tiêu diệt toàn bộ thành và dâng nó cho Đức Chúa Trời. Bấy giờ, toàn bộ các lực lượng ở phía nam coi thường Đức Chúa Trời đã bị tiêu diệt. Trong đời sống của chúng ta, có điều gì mà chúng ta phải triệt phá và dâng phó cho ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Hãy hủy diệt tất cả những việc ác coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con làm hết sức mình cho đến khi con nhận được chiến thắng mà Ngài hứa ban cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Cô-rinh-tô 10-13

Bình Luận:

You may also like