Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Hòa Ước Với Dân Ga-Ba-Ôn

Ngày 27 – Hòa Ước Với Dân Ga-Ba-Ôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 9:1-15

1 Khi nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, hoặc ở trên núi, dưới chân núi, hay dọc bờ Biển Lớn đối diện Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, 2 đồng ý liên kết với nhau để chiến đấu chống lại Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.

3 Nhưng khi dân Ga-ba-ôn nghe điều Giô-suê đã làm cho Giê-ri-cô và A-hi 4 thì chúng lại dùng mưu kế: Chúng giả vờ đi sứ, lấy bao cũ chất trên lừa, vai đeo bầu rượu cũ rách vá lại, 5 chân mang giày cũ vá lại, và trên người mặc quần áo cũ mòn. Tất cả bánh dự trữ của chúng đều khô và nát vụn. 6 Chúng đến với Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, nói với ông và dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chúng tôi ở xứ xa đến; bây giờ xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.” 7 Dân Y-sơ-ra-ên nói với dân Hê-vít: “Có lẽ các người sống ở gần chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể lập hòa ước với các người được?” 8 Nhưng chúng nói với Giô-suê: “Chúng tôi là đầy tớ của ông.” Giô-suê hỏi: “Các người là ai, từ đâu đến?” 9 Chúng trả lời: “Đầy tớ của ông từ xứ rất xa đến vì nghe danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông. Vì chúng tôi có nghe nói về Ngài, và mọi điều Ngài đã làm tại Ai Cập; 10 lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san ở Ách-ta-rốt. 11 Các trưởng lão và tất cả dân trong nước chúng tôi bảo chúng tôi rằng: ‘Hãy mang theo lương thực đi đường và đến gặp dân ấy mà nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ các ông; và bây giờ, hãy lập hòa ước với chúng tôi.”’ 12 Đây là bánh của chúng tôi: Ngày chúng tôi rời nhà để đến với các ông, chúng tôi mang bánh nầy theo làm lương thực đi đường lúc hãy còn nóng hổi mà nay đã khô và nát vụn; 13 những bầu da khi chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh mà nay đã rách; còn quần áo và giày chúng tôi thì đã cũ mòn vì đi đường xa.” 14 Vậy người Y-sơ-ra-ên nhận lương thực của chúng mà không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. 15 Giô-suê lập hòa ước với chúng và cam kết để cho chúng sống, và các nhà lãnh đạo của hội chúng cũng thề hứa với chúng nữa.            

Suy ngẫm:

Khi các vua Ca-na-an nghe rằng Y-sơ-ra-ên đã chiếm thành Giê-ri-cô và thành A-hi, họ đã tập trung lại để tấn công Y-sơ-ra-ên. Nhưng dân Ga-ba-ôn muốn lập hòa ước với Y-sơ-ra-ên ngay cả khi đó nó có nghĩa là việc dùng thủ đoạn. Vì thế, họ đã mặc quần áo cũ, và đi đến với dân Y-sơ-ra-ên trong trại tại Ghinh-ganh. Rồi họ giải thích rằng họ đến từ rất xa và đã nghe về những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện và cầu xin lập hòa ước. Dân Y-sơ-ra-ên đã không kiểm tra lai lịch nào và tin lời dân Ga-ba-ôn, và hứa lập hòa ước (c.1-5).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-13  Dân Ga-ba-ôn đã nghe nói về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm (c.3,10) và vì thế đã dùng mưu khiến dân Y-sơ-ra-ên lập hòa ước với họ để tránh việc bị tiêu diệt. Đây là một phản ứng tương tự của kỹ nữ Ra-háp (chương 2). Cả Ra-háp và dân Ga-ba-ôn tin vào điều họ đã nghe nói về Đức Chúa Trời và vì thế đã phản ứng cách mau lẹ để sống sót tại xứ Ca-na-an. Ngày nay, Lời Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta gì? Chúng ta đã phản ứng với Lời Ngài như thế nào?

C.14  Giô-suê đã không cầu hỏi Đức Chúa Trời và đã bị những câu chuyện và những đồ ăn bị mốc của người Ga-ba-ôn lừa gạt. Khi thực hiện nhiệm vụ, đừng hành động dựa trên sự đánh giá của bạn, mà hãy lắng nghe Đức Chúa Trời cách cẩn thận, rồi hãy quyết định.

 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống bằng việc chỉ phụ thuộc vào Lời của Ngài hơn là vào kinh nghiệm riêng và sự đánh giá của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Cô-rinh-tô 1-3

Bình Luận:

You may also like