Ngày 11 – Hát Bài Ca Cho Chúa

336


Thánh Thi  98:1-9

1 Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới
Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm.
Tay phải và cánh tay thánh Ngài
Đã đem lại chiến thắng cho Ngài.
2
CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài;
Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân.
3
Ngài nhớ đến tình yêu thương
Và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên.
Mọi đầu cùng trái đất đều thấy
Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.
4
Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA;
Hãy cất lên tiếng hát và tiếng nhạc ca tụng Ngài.
5
Ca ngợi CHÚA với đàn hạc;
Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà ca ngợi.
6
Hãy hân hoan thổi kèn và thổi tù
Và trước mặt Vua, tức là CHÚA.
7
Biển cả và những vật trong đó,
Thế giới và những người cư ngụ trên ấy,
Hãy hân hoan reo hò.
8
Các sông, hãy vỗ tay;
Các núi, hãy cùng nhau hân hoan ca hát trước mặt CHÚA;
9
Vì Ngài đến để phán xét trái đất.
Ngài sẽ dùng công chính để phán xét thế gian
Và công bình để xét xử các dân tộc.

SUY GẪM:

Câu 1,2:
Đức Chúa Trời cứu chuộc Y-sơ-ra-ên với quyền năng vĩ đại và bày tỏ chính Ngài trước mắt các dân. Trong thời khắc cuối cùng, Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta qua thập tự giá. Thập tự giá là biểu tượng của nhục hình đối với người Do Thái và sự ngu dại đối với người ngoại quốc (1Cô.1:23); nhưng thập tự giá chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu chuộc chúng ta.

Câu 3:
Đức Chúa Trời cứu rỗi bằng tình yêu thương và sự thành tín của Ngài. Ngài cứu chuộc dân Ngài với tình yêu và sự thành tín đời đời. Chúa khiến chúng ta trở nên con dân Ngài với tình yêu diệu kỳ (Giăng 3:16). Hãy cùng nhau ngợi khen Chúa, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng tình yêu thương vô bờ bến.

Câu 4 – 7:
Đức Chúa Trời là Vua của chúng ta và là Đấng xứng đáng nhận được sự ca ngợi. Mọi tạo vật phải ngợi khen và thờ lạy Chúa với tất cả các loại nhạc khí. Tôi có vui mừng rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi của tôi và ngợi khen Ngài không? Hãy cùng nhau xưng tụng Danh Chúa và ngợi khen Ngài với tất cả trái tim và khối óc.

Câu 9:
Chúa phán xét thế gian trong sự công chính và xét xử các dân tộc với sự công bình. Chúa là Vua Công Chính và Ngài luôn luôn cai trị công bình. Sự công bình của Chúa cần được bày tỏ cho những người nghèo khó, mồ côi, yếu đuối để bảo vệ họ. Chúng ta cũng cần phải sống một đời sống bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời ở bất kỳ nơi đâu.

Cầu nguyện:
Con ngợi khen Chúa, Đấng đã cứu chuộc con và sẽ phán xét với sự công bình.
Bình Luận: