Home Thánh Kinh Hàng Ngày Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su

Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 21:23-32
Thẩm Quyền Của Đức Giê-su
23 Đức Giê-su vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng đến hỏi: “Ông lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này và ai cho ông quyền ấy?”
24 Đức Giê-su đáp: “Ta cũng sẽ hỏi các ông một câu, nếu các ông trả lời được Ta sẽ cho các ông biết Ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này. 25 Phép báp-tem của Giăng từ đâu mà đến? Từ Trời hay từ người?” Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta nói từ Trời, ông ấy sẽ bảo mình: ‘Vậy sao các người không tin Giăng?’ 26 Nếu nói: ‘Từ loài người,’ thì sợ dân chúng vì ai cũng cho rằng Giăng là một vị tiên tri.”
27 Vì thế họ trả lời: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su đáp: “Ta cũng không nói cho các ông biết Ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này.”
Ngụ Ngôn Về Hai Người Con
28 “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người con thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi ra vườn nho làm việc.’
29 Nó thưa: ‘Con không muốn đi!’ Nhưng sau đó hối hận rồi đi.
30 Ông cũng đến bảo người con thứ hai như thế. Nó đáp: ‘Thưa cha, để con đi’, nhưng lại không đi.
31 Vậy trong hai đứa con đó, đứa nào đã làm theo ý cha?” Họ đáp: “Đứa thứ nhất.” Đức Giê-su phán: “Thật, Ta bảo các ông những người thu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ông. 32 Vì Giăng đã đến dạy các ông theo con đường công chính, nhưng các ông không tin người, còn những người thu thuế và phường đĩ điếm lại tin người. Chính các ông đã thấy rõ mà vẫn không chịu hối cải và tin theo người.”

Bạn hãy dành ra ít phút để cùng suy gẫm với mọi người trong ngày hôm nay.
Qua đoạn Kinh thánh này, bạn học biết:

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu: 23-25 Những người lãnh đạo tôn giáo cố gắng khuấy động một số vấn đề liên quan đến hành động của Chúa Giê-su trong đền thờ bằng cách hỏi Ngài đã nhận quyền phép từ đâu để làm những điều này, Chúa Giê-su trả lời họ với câu hỏi Giăng Báp-tít đã nhận quyền phép từ đâu. Giăng Báp-tít đã dọn đường cho công việc của Chúa Giê-su và chỉ ra thực tại của Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Nếu những người lãnh đạo tôn giáo nhận biết được rằng quyền năng đó đến từ Đức Chúa Trời thì họ phải thừa nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si bởi vì Giăng Báp-tít đã rao báo về công việc của Chúa Giê-su. Họ cũng phải thừa nhận rằng những người ăn năn và tiếp nhận sự dạy dỗ của Chúa Giê-su là những công dân chân chính của Y-sơ-ra-ên và những người này sẽ thoát khỏi sự đoán phạt. Bạn có thực sự thừa nhận Chúa Giê-su, vương quốc của Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài được bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh không?
Câu: 27 Ngài vẫn yên lặng với những người lãnh đạo tôn giáo là những người không chịu từ bỏ ý riêng nhưng cố gắng tìm cách giết Chúa Giê-su. Câu trả lời cho câu hỏi của họ đã tìm thấy ngay trong chính câu hỏi và Ngài không cần phải trả lời họ thêm nữa. Thật vô ích khi nói chuyện với những người cứ khăng khăng giữ niềm tin của họ hơn là Lời của Đức Chúa Trời.

● Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu: 25, 26 Những người lãnh đạo tôn giáo thấy lợi ích bản thân quan trọng hơn những điều đúng đắn. Lòng tham của chúng ta sẽ ngăn chặn con đường chân lý. Rất nhiều khi suy ngẫm Kinh Thánh bạn thấy khó, không phải bởi những gì trong kinh thánh viết khó hiểu mà bởi lòng chúng ta đã chặn lại sứ điệp.
Cầu nguyện:  Lạy Chúa xin giúp con trở lại với Ngài ngay giờ này và giúp con nhận biết quyền năng của Cha và sống theo ý muốn của Ngài.

Hãy dành thời gian ở riêng với Chúa và chia sẻ những điều bạn học được với mọi người bằng cách nhấn vào nút Viết Nhận Xét bên dưới.

Bình Luận:

You may also like