Home Dưỡng Linh Cuộc Đời Những Con Mòng Biển

Cuộc Đời Những Con Mòng Biển

by Ban Biên Tập
30 đọc

Người lao công trả lời, “Nhiều khách du lịch đã đến đây và mang thức ăn cho những con mòng biển. Chúng ăn tất cả bánh và kẹo, nhưng sau khi nếm những chất ngọt nhân tạo đó, chúng không còn muốn ăn những thức ăn tốt, tự nhiên nữa. Khi khách du lịch không còn đến đây, những con chim nầy chết đói bởi vì chúng không muốn ăn những thức ăn tự nhiên từ biển.”

Khi các con cái của Thiên đàng ưa thích những điều thuộc về thế gian quá nhiều và bị chúng ám ảnh, họ sẽ đánh mất sự ham thích đối với những điều thuộc linh. Họ ít nghĩ đến những ân điển của Đức Chúa Trời. Đến cuối con đường, họ sẽ chỉ đối mặt với cái chết như những con mòng biển mà thôi. Đừng ham muốn sự thịnh vượng và thành công như thế gian. Chúng ta là những Cơ đốc nhân. Chúng ta phải nhìn xa hơn thế gian nầy!

Ngọc Hiền dịch từ Từ bỏ để sống bởi Kim Hak Joong

saobien

(Ảnh minh họa)

The Life Of A Seagull

A person who was traveling through England passed by the coast and saw that there were many dead seagulls on the ground. He went up to the people who were picking up the carcasses and asked why there were so many dead gulls. The workman answered, “Many tourists come here and they give food to the gulls. The seagulls eat all the cookies and candies, but they lose their appetite for good, natural food after tasting the artificial sweets. When the tourists stop coming, the gulls die of starvation because they do not want to eat the natural food in the sea.”

When the people of Heaven like the things of the earth too much and become obsessed with them, they lose their appitite for spiritual things. They think less of God’s grace. At the end of the road, they will only face death like the seagulls. Don’t covet the prosperity and success of this world. We are Christians. We need to be able to look beyond this world.

Give Up to Live by Kim Hak Joong

Bình Luận:

You may also like