Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13: Đức Tin và Sự Chữa Lành Cho Người Đàn Bà Canaan

Ngày 13: Đức Tin và Sự Chữa Lành Cho Người Đàn Bà Canaan

by Ban Biên Tập
30 đọc
Đoạn Kinh thánh suy gẫm:

21. Ðức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.
22. Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.
23. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.
24. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.
25. Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!
26. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.
27. Người đờn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.
28. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

Đức Chúa Trời Đấng như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Xin Chúa giúp con tiến về phía trước cùng với quyền năng và ân điển của Chúa Giê-xu.

Bình Luận:

You may also like