Home Dưỡng Linh Nước Cho Linh Hồn Bạn

Nước Cho Linh Hồn Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Người ta đứng đầy nghẹt các đường phố để dự cuộc lễ hàng năm tái diễn lại phép lạ tảng đá tuôn nước của Môi-se. Mỗi buổi sáng, một thầy tế lễ hứng đầy chiếc bình chuyên bằng vàng từ suối Ghi-hôn rồi mang xuống bên dưới để một dãy người sắp hàng truyền tay đưa nó về ngôi đền-thờ. Ông ta làm như thế mỗi ngày một lần suốt trong bẩy ngày lễ. Kinh thánh viết, “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:37-38). Ngài đứng lên và lớn tiếng kêu gọi, đấng Cứu-thế yêu cầu sự chú ý. Ngài kêu lên vì thì giờ của Ngài quá ngắn ngủi. Cát đã ở tại ngấn cổ của chiếc đồng hồ chạy bằng cát, cái mức thấp có thể đo được cả số lượng hạt cát. Trong sáu tháng nữa, Ngài sẽ kéo lê chiếc thập tự giá ngang qua các phố này. Và người ta thì sao? Mọi người đều khát. Họ cần nước; không phải cho cái họng của họ, nhưng cho tấm lòng họ. Vì thế đức Giê-su đã mời gọi: “Trong lòng mọi người có đang bị khô nhăn nhúm không? Hãy uống Ta đi.”

Hãy để Ngài nhập thể, hãy tiêu thụ Ngài. Đón mời Ngài vào các việc làm nội tâm của đời sống bạn. Hãy để Chúa Cứu-thế là nước của linh hồn bạn. Tôi có một lời cầu nguyện dành cho những tấm lòng khát nước. Lời cầu xin phác họa trong bốn loại chất lỏng chính yếu cho linh hồn khô héo, đó là: Việc-làm , Năng-lực, quyền Chủ-tể, và Tình-yêu của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy dễ nhớ lời cầu nguyện nầy qua chữ ‘W-E-L-L’ (có nghĩa là giếng nước, cũng là 4 chữ đầu trong các từ tiếng Anh – Work, Energy, Lordship, Love):

Lạy Chúa, con đến với lòng khô hạn. Con đến để xin uống và nhận lãnh. Con xin tiếp nhận việc làm của Chúa trên thập tự giá và qua sự phục sinh của Chúa. Mọi tội-lỗi của con đã được thứ tha và sự chết của con đã bị đánh bại. Con xin nhận năng-lực của Chúa. Với năng-lực của Thánh-linh Chúa trang bị cho, con có thể làm được mọi sự, qua Chúa Cứu-thế là Đấng cho con sức mạnh. Con xin nhận sự cai trị của Chúa. Con tùy thuộc vào Ngài. Không có gì đến với con mà không thông qua Ngài. Và con xin nhận tình yêu của Chúa. Không một điều gì có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Ngài.

Nhiều lần trong ngày tôi bước đến mạch nước ngầm của Cứu Chúa và nhận lãnh sự tân trang về việc làm của Ngài cho tội-lỗi và sự chết của tôi, nhận lãnh năng-lực của Thánh-linh Ngài, cũng như sự trị-vì và tình-yêu Ngài. Hãy uống từ nơi giếng nguồn không giới hạn của Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải sống với một tấm lòng khô hạn. Thường xuyên uống cho ngập sâu. Và nước sông hằng sống sẽ tuôn trào ra bên ngoài của bạn.

Hãy nhận việc làm của đấng Christ trên thập giá, năng-lực của Thánh-linh Ngài, Sự cai-quản của Ngài trên đời sống, và một tình-yêu bất tận không phai tàn của Ngài.

Max Lucado

Bình Luận:

You may also like