Home Dưỡng Linh Chim Hót Trong Đêm

Chim Hót Trong Đêm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thuở đầu đời, Fanny từng mơ thấy toàn cảnh thiên đàng vinh hiển, và nhiều bài ca của bà phản ánh chủ đề đó. Lúc qua đời, bà đã viết ít nhất 8.000 thánh ca. Những bài như “Tell Me the Story of Jesus” và “To God Be the Glory” vẫn còn nổi tiếng ngày nay.
Khi Xa-cha-ri ngợi khen Đức Chúa Trời vì thấy trước Đấng Mê-si, ông cũng trông chờ một bình minh thuộc linh. Nhắc lại Ma-la-chi 4:2, ông công bố: “Mặt Trời lên từ nơi cao đã thăm viếng chúng tôi; đặng ban ánh sáng cho kẻ ngồi trong tối tăm” (Lu-ca 1:78-79). Đấng Mê-si đó đã đến thế gian, chết thế tội chúng ta, sống lại, về trời, và hứa trở lại đón chúng ta.
Bạn có cảm thấy bóng tối vây quanh và rơi vào hoàn cảnh bối rối không? Bạn vẫn có thể dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời về tương lai tươi sáng mà bạn sẽ cùng hưởng với Con Ngài. Lời của Fanny Crosby trong thánh ca được yêu thích “Blessed Assurance” [Nầy Là Truyện Ký Tôi] khích lệ chúng ta khi nghĩ về cảnh đoàn tụ vinh quang này với Đấng Christ.

Đối với Cơ Đốc nhân, buồn đau tăm tối đời này
một ngày kia sẽ biến thành bài ca tươi sáng của thiên đàng.

Dennis Fisher (LHS)

 

binhminhvadem

Bình minh sẽ đến sau những đêm đen

­­­­­­­­­­­­­­­­­Songbird In The Dark

The Dayspring from on high has visited us. – Luke 1:78

 

Just before the sunrise, we often hear songbirds welcoming the dawn. Despite the darkness, we know that the radiant light of the sun will soon appear.
Fanny Crosby has been called “The Songbird in the Dark.” Though blinded in infancy, she wrote hymns that inspirationally envision our future reunion with Christ. Early in her life, Fanny had a dream in which she saw the panorama of a glorious heaven, and many of her songs reflect that theme. By the time of her death, she had penned at least 8,000 hymns. Songs such as “Tell Me the Story of Jesus” and “To God Be the Glory” are still popular today.
When Zacharias praised God in anticipation of the Messiah, he also looked forward to a spiritual sunrise. Citing Malachi 4:2, he proclaimed: “The Dayspring [sunrise] from on high has visited us; to give light to those who sit in darkness” (Luke 1:78-79). That Messiah came to earth, died for our sins, rose again, ascended, and promised to return for us.
Do you feel surrounded by dark and confusing circumstances? You can still lift your praise to God for the bright future you will share with His Son. The words of Fanny

Crosby’s beloved hymn “Blessed Assurance” encourage us as we anticipate this glorious reunion with Christ. –

For the Christian, the dark sorrows of earth
will one day be changed into the bright songs of heaven.

Dennis Fisher

Bình Luận:

You may also like