Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cầu nguyện trong Thánh Linh ngắn gọn có nghĩa là cầu nguyện bằng một ngôn ngữ thiên đàng hoặc một ngôn ngữ khác trên thế giới mà quý vị chưa từng biết, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi một người cầu nguyện bằng ngôn ngữ thiên đàng, thì người đó không nói với loài người nhưng nói với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trong Thánh Linh hết sức quan trọng đối với chiến trận thuộc linh bởi vì có rất nhiều điều xảy ra trong thế giới tâm linh mà chúng ta không ý thức được. Ông Gióp không hề hay biết rằng phía sau những biến cố đau thương của cuộc đời ông là âm mưu xấu xa của Satan (Gióp đoạn 1-2). Đa-ni-ên không hề hay biết rằng “vua nước Phe-rơ-sơ” (một tà linh) đã cố cản trở sự nhậm lời những lời cầu nguyện của ông cho đến khi thiên sứ đến và nói cho ông biết (Đa-ni-ên 10: 12-14).

born-of-the-spirit

Tái sinh trong đức Thánh Linh

Vì vậy món quà của Đức Thánh Linh, được ban cho chúng ta qua Chúa Giêxu, giúp chúng ta có thể cầu nguyện cho những điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời và những nhu cầu mà chúng ta không ý thức được: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rôma 8:26).

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh đảm bảo cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang chăm sóc tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, và ban cho chúng ta sự bình an giữa giông tố.

Anh Vũ (dịch từ Sự mặc khải thánh về chiến trận thuộc linh, Mary K.Baxter và Tiến sĩ  T.L.Lowery)

Bình Luận:

You may also like