Ngày 30 – Từ Ngục Tù Đến Sân Vệ Binh

bong luaHoithanh.com - Phân đoạn Kinh Thánh suy gẫm Giê-rê-mi 37:11-21

Khi Ba-by-lôn tạm thời rút lui để chống lại Ai-cập, Giê-rê-mi đã bị cầm tù vì người ta nghĩ rằng ông sẽ đầu hàng. Mặc dù ông được Sê-đê-kia chuyển đến sân vệ binh nhưng sau đó những vị quan muốn giết ông lại đặt ông vào tình thế nguy hiểm.

Ngày 29 – Đừng Ngu Dại

Hoithanh.com - Phân đoạn Kinh Thánh suy gẫm Giê-rê-mi 37:1-10
Khi Giê-ru-sa-lem bị bao vây và chỉ còn lại hai đồn lũy (34:7), người Ai-cập đã kéo binh đến Giu-đa và người Ba-by-lôn tạm thời rút lui. Giê-rê-mi nói ngược lại với điều Sê-đê-kia mong đợi.

Ngày 28 – Không Thể Đốt Lời Chúa

loichuaHoithanh.com - Phân đoạn Kinh Thánh suy gẫm ngày hôm nay: Giê-rê-mi 36:20-32
Sau khi nghe những gì đã được chép trên cuộn sách, Giê-hô-gia-kim đã không nghe những lời phán xét mà quăng sách vào lửa và muốn bắt Giê-rê-mi và Ba-rúc. Nhưng Chúa đã bảo vệ Giê-rê-mi và Ba-rúc và viết lại những lời của cuộn sách.

Ngày 25 – Giu-đa Đổi Ý

hoadep1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 33:1-13. Chúc quí con cái Chúa một ngày thánh nhật bình an!

Để thoát khỏi khủng hoảng, họ lập giao ước với các nô lệ sẽ giải phóng họ, song khi hoạn nạn qua khỏi họ thất hứa và Đức Chúa Trời trừng phạt họ.

Ngày 24 – Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 33:1-13
Sau khi ghi lại sự sụp đổ dần dần đến trên Giê-ru-sa-lem (câu 1,6,7) và ghi lại lời cảnh báo cho vua Sê-đê-kia (câu 2-5), Ngài không muốn dân Ngài phải nhận sự trừng phạt, nhưng trái lại Ngài bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời muốn dân sự tin cậy duy nhất nơi chính Ngài.

Ngày 23 – Đức Chúa Trời Thành Tín

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 33:14-26
Một lần nữa Ngài giải thích lời hứa cứu rỗi của Ngài và nhấn mạnh rằng Ngài sẽ giữ lời Ngài. Ngài nói về sự hoàn thành giao ước đã lập với Đa-vít (2 Sam 7:12-16).

Ngày 22 – Dựng Lại Như Ngày Trước

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 33:1-13
Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Y-sơ-ra-ên theo cách mà không một ai có thể hình dung được. Trong thời khắc đó, họ sẽ thấy sự vinh quang mà họ chưa bao giờ hình dung được trong suốt thời kỳ đối diện với gươm giáo, đói kém và ôn dịch.

Ngày 20 – Ngài Có Quyền Năng Phán Xét

tientrigieremi1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 32:16-25

Đức Chúa Trời giúp Giê-rê-mi vượt qua nỗi nghi ngờ đã dần dần phủ lên ông. Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền tể trị tối thượng hoàn toàn, và là Đấng công bình trên tất cả mọi điều đến với dân sự Ngài.

Ngày 19 – Lời Cầu Nguyện Của Giê-rê-mi


tientrigieremi1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 32:16-25

Vị tiên tri tiếp nhận một mạng lệnh không thể hiểu được đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đáp lại sự ngợi khen của vị tiên tri, Ngài giải thích tại sao Ngài không có sự lựa chọn khác ngoài ra sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên.

Ngày 18 – Mua Ruộng Hy Vọng Khi Tuyệt Vọng

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 32:1-15
Phân đoạn nói về tiên tri Giê-rê-mi bị giam tại sân bị binh vì nói tiên tri về sự sụp đổ của Giu-đa (c. 1-5) và mua một thửa ruộng của người em họ Ha-na-ma-ên như một chứng nhận về sự phục hồi Giu-đa (c. 6-15).