Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Sự Đoán Xét Không Thể Tránh Được

Ngày 21 – Sự Đoán Xét Không Thể Tránh Được

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 14:12-23

12 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 13 “Hỡi con người, đất nước nào không trung thành và phạm tội chống lại Ta, và Ta sẽ giơ tay ra chống lại nó, cắt đứt nguồn lương thực của nó, giáng cơn đói kém và diệt hết người cùng thú vật trong đó, 14 thì dù trong đất nước đó có ba người nầy là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn của họ nhờ sự công chính của họ, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 15 Nếu Ta sai thú dữ đi khắp nơi phá hại và khiến đất hoang vu, đến nỗi chẳng ai dám đi qua vì sợ các thú ấy; 16 và nếu trong xứ có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ nhưng họ chỉ được cứu một mình, còn đất thì bị hoang vu. 17 Hay là nếu Ta sai gươm đao đến trên đất đó và phán: ‘Gươm đao phải trải qua trong xứ và Ta tiêu diệt người và thú vật trong đó,’ 18 thì dù trong xứ có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng chỉ được cứu một mình. 19 Hay là nếu Ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu Ta trút cơn giận mà làm đổ máu, diệt hết người và thú vật khỏi nó 20 thì dù có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi.

21 Vậy Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta lấy bốn sự trừng phạt nặng nề tức là gươm đao, đói kém, thú dữ và dịch bệnh mà giáng trên Giê-ru-sa-lem để hủy diệt người và thú vật trong đó. 22 Tuy nhiên, nầy, những người còn sót lại, kể cả con trai, con gái, sẽ được đem ra khỏi xứ và họ sẽ đi đến với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của họ thì sẽ tự an ủi mình về tai họa Ta đã giáng trên Giê-ru-sa-lem, tức là mọi điều mà Ta đã giáng trên nó. 23 Phải, họ sẽ làm cho các ngươi được an ủi khi các ngươi thấy đường lối và việc làm của họ, và các ngươi sẽ hiểu rằng chẳng phải là vô cớ mà Ta đã giáng mọi điều ấy cho Giê-ru-sa-lem,’” Đức Giê-hô-va phán vậy.

SUY GẪM:

Ngài thực hiện sự đoán xét rất nhanh, đến nỗi ngay cả người công bình cũng không thể ngăn cản được. Tình hình ở Giê-ru-sa-lem trở nên quá nghiêm trọng đến mức ngay cả những người công bình của xứ Cận Đông xưa phải nhấn mạnh rằng họ không thể cứu dân chúng bằng sự công bình của họ. Đức Chúa Trời sẽ cứu những người công bình và kết án kẻ có tội. Bạn nghĩ thế nào về xã hội thời nay?

C. 13-20 Ngay cả những người công bình như Nô-ê, Đa-ni-ên, Gióp kết hợp lại cũng không thể cứu được một dân tộc đã bị sa ngã, và mỗi người chỉ được cứu bởi sự công bình của mình. Những người công bình sống một đời sống công chính qua đức tin và họ chỉ có thể cứu được chính đời sống của họ thôi. Nhưng sự công chính của Chúa sẽ đến thông qua đức tin của họ. Vai trò của các Cơ đốc nhân không phải là đi cứu thế gian nhưng là giữ vững đức tin của mình và bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời để các tội nhân có thể quay trở lại với Chúa.

C. 22, 23 Ngay cả những người sống sót trong hình phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời trên Giê-ru-sa-lem cũng là những kẻ gian ác. Khi nhìn vào những người thoát khỏi sụp đổ, chúng ta cũng có thể thấy những kẻ làm ác đã kinh khiếp như thế nào. Những người ở trong sự lưu đày đã hiểu được sự đoán xét của Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn phải đi lưu đày để nhận lãnh điều đó như một điều tất yếu phải xảy ra (c.23). Sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem là bởi tội lỗi của dân sự chứ không phải vì Đức Chúa Trời đoán xét họ không công bình. Khi bạn ở trong những thời điểm khó khăn thì đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời mà trước hết hãy tra xét lại chính bản thân mình.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì ân điển tha thứ tội lỗi và cứu rỗi chúng con.

Bình Luận:

You may also like