Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Dân Ga-Ba-Ôn Trở Thành Nô Lệ Cho Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 28 – Dân Ga-Ba-Ôn Trở Thành Nô Lệ Cho Y-Sơ-Ra-Ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 9:16-27

16 Nhưng ba ngày sau khi lập giao ước với chúng, dân Y-sơ-ra-ên biết được rằng chúng vốn là dân lân cận và ở gần họ. 17 Vì vậy, dân Y-sơ-ra-ên lên đường, và ngày thứ ba đến thành của chúng. Các thành của chúng là Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Dân Y-sơ-ra-ên không đánh giết chúng vì các nhà lãnh đạo của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với dân đó; nhưng cả hội chúng lằm bằm với các nhà lãnh đạo. 19 Các nhà lãnh đạo nói với cả hội chúng: “Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với dân đó; vậy, từ bây giờ chúng ta không được đụng đến chúng. 20 Chúng ta phải đối xử với dân đó như thế nầy: Phải để cho chúng sống, kẻo cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta vì lời mà chúng ta đã thề với chúng.” 21 Vậy các nhà lãnh đạo nói tiếp: “Hãy để cho chúng sống nhưng chúng phải đốn củi, xách nước cho cả hội chúng.” Họ làm đúng như các nhà lãnh đạo đã nói với chúng.

22 Giô-suê gọi dân Ga-ba-ôn đến và bảo: “Sao các người gạt chúng tôi mà nói rằng: ‘Chúng tôi ở rất xa các ông’ mà thực ra các người ở gần chúng tôi? 23 Vì thế, các người bị rủa sả và sẽ mãi mãi làm nô lệ, cứ đốn củi, xách nước cho nhà Đức Chúa Trời của ta.” 24 Chúng thưa với Giô-suê: “Vì đầy tớ ông biết chắc chắn rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã ra lệnh cho Môi-se, đầy tớ Ngài, ban toàn xứ nầy cho các ông, và tiêu diệt khỏi họ tất cả các cư dân trong xứ. Do đó, vì sợ các ông giết hại mạng sống nên chúng tôi mới làm như vậy. 25 Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, xin đối xử với chúng tôi tùy ý ông cho là tốt, là phải.” 26 Giô-suê làm như ông đã nói và giải cứu chúng khỏi tay dân Y-sơ-ra-ên, không giết hại chúng. 27 Từ ngày đó, ông sai chúng đốn củi, xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở nơi Ngài chọn lựa cho đến ngày nay.

Suy ngẫm:

Giô-suê đã phát hiện ra ba ngày sau việc thỏa thuận với dân Ga-ba-ôn, những người ông đã lập hòa ước, rằng họ không phải đến từ xa mà là từ trong xứ Ca-na-an. Tuy nhiên, Giô-suê đã không thể tấn công. Mặc dù đó là một lời hứa bất cẩn mà ông đã đưa ra, nhưng đó là một lời được hứa trước Đức Chúa Trời. Vì thế, Giô-suê đã hỏi dân Ga-ba-ôn tại sao lại nói dối? Người Ga-ba-ôn xưng nhận rằng họ đã nói dối vì họ tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban xứ Ca-na-an cho dân Y-sơ-ra-ên và họ sợ hãi. Thực sự, chính sự sợ hãi của họ nơi Đức Chúa Trời đã cứu họ (c.16-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18  Một lời thề được thề nguyện trong danh của Đức Chúa Trời không bao giờ được hủy bỏ. Mặc dù Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã phát hiện ra rằng dân Ga-ba-ôn đã nói dối họ, nhưng họ không thể vi phạm lời hứa được hứa nguyện trong danh của Đức Chúa Trời. Thực chất, những lời hứa được hứa nguyện trong danh của Đức Chúa Trời không thể bị phá bỏ được, vì vậy, nếu Đức Chúa Trời đã hứa điều đó thì nó sẽ không bao giờ bị hủy bỏ. Cho nên, hãy tin rằng lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Đấng Christ sẽ được ứng nghiệm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-27  Dân Ga-ba-ôn đã nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên họ đã dùng mưu để cứu mạng sống của mình. Nhưng thay vì mất mạng khi họ bị phát hiện ra là nói dối, họ đã nhận được ân điển của việc được thêm vào làm dân của Đức Chúa Trời. Chính sự nhận biết về Đức Chúa Trời dẫn người ta đến sự cứu rỗi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con và cộng đồng của chúng con giữ lời hứa của chúng con cách trung thành và bày tỏ bản chất thánh khiết của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Cô-rinh-tô 4-6

Bình Luận:

You may also like