Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Nô Lệ Của Tội Lỗi Và Nô Lệ Của Đức Chúa Trời

Ngày 12 – Nô Lệ Của Tội Lỗi Và Nô Lệ Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 6:15-23

15 Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy! 16 Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính. 17 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em, 18 và anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính. 19 Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. 20 Khi còn là nô lệ cho tội lỗi thì anh em được tự do đối với sự công chính. 21 Lúc ấy anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn? Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết. 22 Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Phạm tội có nghĩa là chịu phục tùng tội lỗi. Và phục tùng tội lỗi có nghĩa là bị dẫn đến sự chết. Nhưng may thay, trước đây chúng ta là nô lệ của tội lỗi, nhưng nay chúng ta được giải phóng qua Đức Chúa Jêsus Christ và trở nên nô lệ của sự công chính. Thế thì, chúng ta phải từ bỏ tất cả những sự ô uế mà chúng ta từng có khi chúng ta còn là nô lệ của tội lỗi, và nay chúng ta phải cố gắng làm mình nên thánh. Nô lệ của tội lỗi sinh ra bông trái của tội lỗi, nhưng một nô lệ của sự công chính sẽ nhận lãnh được bông trái của sự công chính (c.15-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-20 Nếu một người hiến mình cho người nào (và điều gì) thì người đó trở thành nô lệ. Những người vâng theo tội lỗi là nô lệ của tội lỗi; còn những người vâng theo Đức Chúa Trời là nô lệ của sự công chính. Thậm chí sau khi tin nhận Đức Chúa Jêsus, nếu chúng ta vẫn cho phép mình đi theo sự bại hoại và điều bất hợp pháp, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn chưa thay đổi những người chủ của mình. Nếu chúng ta thật sự được cứu khỏi tội lỗi, chúng ta phải đầu phục mình cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chứng tỏ rằng người chủ của đời sống chúng ta đã thay đổi rồi.

C.21-23 Nô lệ của tội lỗi sinh ra bông trái của sự chết, nhưng nô lệ của Đức Chúa Trời sinh ra bông trái của sự sống đời đời. Mặc dù tất cả mọi người dường như có thể giống nhau qua cách mà họ sống, nhưng cuối đời mỗi người sẽ sinh ra hoặc sự sống đời đời hoặc là sự chết đời đời (Ga-la-ti 6:8).

Tham khảo   

6:15-23 Câu hỏi đặt ra trong c.1 giờ được khám phá từ một góc độ khác, có nghĩa là, một Cơ Đốc nhân sẽ tiếp tục phạm tội vì quyền lực của tội lỗi trên người đó bị bẻ gãy (c.11) và vì vậy ít có nguy cơ phạm tội phải không? 6:15 Phao-lô bác bỏ một cách dứt khoát ý tưởng rằng sự tự do đến từ thời giao ước cũ ở dưới luật pháp hàm ý sự tự do đối với tội lỗi.

6:20-21 Khi độc giả là những người không tin, họ đã hoàn toàn bị tội lỗi cám dỗ, và hậu quả cuối cùng của tội lỗi như thế là sự chết (có lẽ cả chết về thuộc thể lẫn về thuộc linh đều được xem xét ở đây). Tội lỗi luôn dẫn đến những hậu quả hủy diệt trong đời sống của mọi người. 6:22 Các Cơ Đốc nhân có một địa vị mới và một số phận 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng dâng thân thể mình cho tội lỗi, nhưng sinh ra bông trái (của sự công chính), điều dẫn chúng con đến với Ngài, để chúng con có thể được nên thánh.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-tê 4-7

Bình Luận:

You may also like