Home Dưỡng Linh Bạn Muốn Thành Mẫu Người Nào?

Bạn Muốn Thành Mẫu Người Nào?

by Ban Biên Tập
30 đọc

 “Chúa ơi!  Con muốn giống Đa-vít để cai trị dân sự theo ý Ngài!”

Chúa trả lời:  “Nhưng Ta muốn con trở thành một Giô-na-than, bạn của Đa-vít, để cứu mạng sống Đa-vít.”

Chúa hỏi con muốn gì? 

Tôi trả lời:“Con muốn giống Phi-e-rơ, cột trụ của hội thánh để dẫn dắt vô số người đến với Ngài.”

Chúa phán:  “Ta muốn con giống Anh-rê, người dẫn Phi-e-rơ trở lại Chúa.”Chúa hỏi tiếp:  “Con muốn gì?”Tôi thưa:  “Con muốn giống Phao-lô, người mở mang nhiều hội thánh.”

Chúa trả lời:  “ta muốn con giống Ba-na-ba, người giúp đỡ chức vụ của Phao-lô.”

Cuối cùng Chúa trả lời:  “Hỡi con trai, con cần biết rằng không có Giô-na-than, sẽ không có Đa-vít, không có Anh-rê, sẽ không có Phi-e-rơ, và không có Ba-na-ba, sẽ không có Phao-lô.” 

Đây là điều hội thánh ngày nay cần.  Nếu hội thánh có nhiều Giô-na-than, hội thánh sẽ có nhiều Đa-vít; nếu hội thánh có nhiều Anh-rê, hội thánh sẽ có nhiều Phi-e-rơ; nếu hội thánh có nhiều Ba-na-ba, hội thánh sẽ có nhiều Phao-lô.Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn đứng trong những chức vụ lãnh đạo thì không có gì sai trật.  Hãy cảm tạ Chúa về chức vụ đó.  Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời muốn bạn đứng ở trong những chức vụ kém quan trọng, hay vâng phục.  Điều quan trọng là Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta trung tín và bắt đầu từ chỗ mà Ngài đặt để mỗi chúng ta trong hội thánh của Ngài, “mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa; và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời.” (1 Cô 7:17 – BDM)

Tác giả Thi-thiên 92 đã ví sánh tiến trình mà Đức Chúa Trời muốn phát triển trong đời sống chúng ta:“NHỮNG KẺ ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SẼ TRỔ BÔNG TRONG HÀNH LANG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI chúng ta.  Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còng sanh bông trái được thanh mâu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa.” (Thi-thiên 92:13-15) Trước hết hãy để Chúa “trống” đời sống chúng ta trong “nhà” hay hội thánh của Ngài, và khi Ngài thấy chúng ta có thể “trổ bông” được, Ngài sẽ đem chúng ta ra “hành lang” của Ngài – Ngài sẽ đặt chúng ta ở những chức vụ công việc chúng ta bày tỏ vinh hiển và quyền năng của ngài.Tại “hành lang” của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta trong các chức vụ khác nhau:  chức vụ mục sư, chức vụ nhà truyền giảng, chức vụ sứ đồ hay tiên tri. Nhưng có một thứ tự ở đây:  khởi đầu Chúa muốn chúng ta được “trồng” ở trong “nhà” của Chúa, mà “nhà” của Chúa là hội thánh của Chúa.  Đây là chỗ chúng ta làm những công việc bình thường, những công việc của một người giúp đỡ hay một người phụ tá.  Do đó, nguyên tắc ở đây là chúng ta cứ ở chỗ Chúa trồng chúng ta rồi Chúa sẽ cho chúng ta kết quả tại đó. Thế nhưng, trong thực tế, có những Cơ đốc nhân không muốn để Chúa trồng trong “nhà” hay trong hội thánh Chúa, mà muốn ra “biểu diể̃n” ở hành lang.  Những người này thích đứng trong những chức vụ lãnh đạo, nhưng lại không chịu làm công việc của chức vụ giúp đỡ trong hội thánh. Như một cây hoa yếu ớt mà nếu đem nó ra để hành lang, phơi sương và phơi gió, thì nó sẽ tàn héo ngay, không thể chịu nỗi trước những áp lực của thời tiết.  Cũng vậy, Đức Chúa Trời muốn đời sống và chức vụ của chúng ta “trổ hoa” tại hành lang của Ngài, nhưng trước hết mỗi chúng ta phải để Ngài trồng chúng ta tại “nhà” của Ngài.  Bạn có muốn kinh nghiệm quyền năng và ân tứ cũng như sự xức dầu của Chúa trên đời sống bạn không?  Hãy bắt đầu từ chỗ mà Chúa đặt để bạn ngay tại hội thánh của bạn.  Đây là bí quyết để được Đức Chúa Trời thăng tiến trong Nượ́c Đức Chúa Trời. 

Vậy, chúng ta cần biết chúng ta đang ở đâu trong chương trình của Chúa.  Và nếu chúng ta đang ở trong chức vụ giúp đỡ, hãy hết lòng làm tốt công việc đó.  Nếu chúng ta còn ờ trong nhà Chúa thì hãy cứ ở đó cho đến khi Đức Chúa Trời đem chúng ta ra hành lang của Ngài và Ngài sẽ cho chúng ta “trổ hoa” và “kết quả” trong đời sống và chức vụ của chúng ta.

 

Bình Luận:

You may also like