Home Dưỡng Linh Điều Đức Chúa Trời Nợ Chúng Ta

Điều Đức Chúa Trời Nợ Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Anh này làm như vậy mỗi ngày suốt nhiều tháng. Một hôm, khi người chạy bộ lướt qua, người bán hàng chận anh lại. Người chạy bộ hỏi, “Có lẽ ông muốn biết tại sao tôi luôn luôn bỏ tiền vào mà chẳng bao giờ lấy bánh phải không?” Người bán hàng nói, “Không. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng bánh mì nay đã lên giá 60 xu rồi.”
Là tín nhân, nhiều khi chúng ta cũng đối xử Đức Chúa Trời với cùng một thái độ như vậy. Chúng ta không chỉ vô ơn đối với những gì Ngài đã ban cho mình mà lại còn muốn nhiều hơn nữa. Bằng cách nào đó, chúng ta cảm thấy Ngài mắc nợ mình sức khỏe, cuộc sống tiện nghi, phước hạnh vật chất. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời chẳng nợ chúng ta điều gì cả, thế nhưng Ngài cho chúng ta đủ thứ.
G. K. Chesterton viết, “Lại thêm một ngày nữa qua đi, trong đó tôi có mắt, tai, tay và cả thế giới rộng lớn quanh mình. Và ngày mai bắt đầu thêm một ngày nữa. Sao tôi lại được có tới hai ngày nhỉ?” Tác giả thi thiên nói, “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va đã làm nên, chúng ta hãy vui mừng trong ngày ấy” (Thi Thiên 118:24).
Từng ngày, dù tốt hay xấu, là thêm một quà tặng từ Đức Chúa Trời chúng ta. Đáp ứng với lòng biết ơn phải là nếp sống đẹp lòng Ngài.

Cuộc sống là quà tặng từ Đức Chúa Trời
để sống cho Đức Chúa Trời.
 

Cindy Hess Kasper (LHS)

 

 ____________________________________________________________________________________

What God Owes Us

Walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Colossians 1:10

 A story is told about a vendor who sold bagels for 50 cents each at a street corner food stand. A jogger ran past and threw a couple of quarters into the bucket but didn’t take a bagel. He did the same thing every day for months. One day, as the jogger was passing by, the vendor stopped him. The jogger asked, “You probably want to know why I always put money in but never take a bagel, don’t you?” “No,” said the vendor. “I just wanted to tell you that the bagels have gone up to 60 cents.”
Too often, as believers, we treat God with that same kind of attitude. Not only are we ungrateful for what He’s given us but we want more. Somehow we feel that God owes us good health, a comfortable life, material blessings. Of course, God doesn’t owe us anything, yet He lives us everything.
G. K. Chesterton wrote, “Here dies another day, during which I have had eyes, ears, hands, and the great world round me. And with tomorrow begins another. Why am I allowed two?” The psalmist said, “This is the day the Lord has made; we will rejoice and be glad in it.” (Ps. 118:24)
Each day, whether good or bad, is one more gift from our God. Our grateful response should be to live to please Him.

Life is a gift from God
to be lived for God.

Cindy Hess Kasper

Bình Luận:

You may also like