Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Chiến Thắng Và Sự An Nghỉ

Ngày 12 – Chiến Thắng Và Sự An Nghỉ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 1:1-9

1 Sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, rằng: 2 “Môi-se, đầy tớ Ta, đã chết. Bây giờ con và cả dân nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã phán với Môi-se. 4 Địa phận các con sẽ từ hoang mạc và Li-ban nầy cho đến sông Cái, là sông Ơ-phơ-rát, luôn cả đất của dân Hê-tít cho đến Biển Lớn về hướng mặt trời lặn. 5 Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. 6 Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ. 7 Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con; đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. 9 Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.”

Suy ngẫm

Sau khi Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời đã lập Giô-suê, người đã từng là trợ lý của Môi-se, làm vị lãnh đạo mới và ra lệnh cho ông dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua sông Giô-đanh vào xứ Ca-na-an. Mặc dù Môi-se đã qua đời, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời ban đất Ca-na-an thì vẫn còn hiệu lực (c.1-6).

Đức Chúa Trời yêu cầu Giô-suê, vị lãnh đạo mới hãy mạnh mẽ và cản đảm trong lòng, và hãy suy ngẫm Sách Luật pháp ngày và đêm. Nếu Giô-suê vâng lời, thì Đức Chúa Trời hứa ở cùng với Giô-suê như Ngài đã từng ở cùng với Môi-se (c.7-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.1-2  Đức Chúa Trời đã không dừng lại kế hoạch của Ngài cho dân Ngài ngay cả khi người đầy tớ trung tín Môi-se của Ngài qua đời. Mặc dù người đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời, người đã chăm sóc dân Y-sơ-ra-ên, đã qua đời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục chăm sóc dân Ngài không thay đổi qua Giô-suê. Vì thế, chúng ta không nên sợ hãi khi chúng ta đối diện với những lúc khó khăn. Thay vào đó, hãy can đảm trong Lời Ngài và trông đợi điều mà Đức Chúa Trời hoạch định cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8  Lý do khiến chúng ta suy ngẫm Lời của Đức Chúa Trời là để vâng lời Ngài. Thật không? Đó có phải là lý do duy nhất không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thích nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn là thích được dẫn dắt bởi Lời của Đức Chúa Trời? Hãy theo đuổi đời sống suy ngẫm về Lời của Đức Chúa Trời và hãy có bản chất Thiên thượng trong đời sống và nhân cách của bạn.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp con nhận biết rằng có sự chiến thắng và sự an nghỉ trong Lời Ngài, và xin giúp con phụ thuộc Ngài nhiều hơn

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 17-20

Bình Luận:

You may also like