Home Dưỡng Linh Tin Cậy Sự Khôn Ngoan Của Chúa

Tin Cậy Sự Khôn Ngoan Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Điều trọng yếu cơ bản của Cơ đốc giáo là Chúa biết những gì là tốt nhất hơn là chúng ta. Khi chúng ta trải nghiệm phước hạnh của Chúa, thì dễ tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Nhưng khi Chúa cho phép tật bệnh và buồn khổ đến trong đời chúng ta, chúng ta thắc mắc không hiểu tại sao Chúa làm vậy?

Chúa truyền cho Vua Ê-xê-chia rằng ông sắp chết, và khuyên Vua chuẩn bị cũng như sắp xếp mọi việc trong triều đình. Nhưng Vua Ê-xê-chia xin Chúa cứu mạng (Ê-sai 38:3). Chúa thương Ê-xê-chia là người công chính, và ban ân huệ cho ông sống thêm mười lăm năm nữa. Mười lăm năm ấy có các sự việc xảy ra chứng minh rằng sự khôn ngoan của Chúa vượt xa khôn ngoan của con người.

Trong mười lăm năm ấy Ma-na-se sinh ra và dần dần nối nghiệp Ê-xê-chia làm vua Giu-đa. Ma-na-se là một ông vua tà ác, cầm quyền suốt năm mươi lăm năm trên nước Giu-đa (2 Các Vua 21:1). Ma-na-se khuyến khích dân chúng thờ cúng thần tượng. Chính vua cũng theo các tà đạo này và đưa con trai qua lửa theo nghi thức của tà giáo. Vua giết hại dân lành đến nỗi Giê-ru-sa-lem ngập máu, làm cho Chúa nổi giận, nhưng ông không nghe cảnh cáo và tiếp tục làm điều tai hại cho dân cho nước. Tất cả những tai ương này là vì Ê-xê-chia đã không nhận ý Chúa cho đời mình, và tiếp tục sống để Ma-na-se ra đời. Hơn thế nữa, triều chính Ê-xê-chia kéo dài đã dẫn đến việc Giu-đa bị Ba-by-luân đánh chiếm (2 Các Vua 20:12-20).

Bao nhiêu khổ đau đã xảy ra chỉ vì Ê-xê-chia không chịu nhận ý chỉ của Chúa cho đời mình. Chúa biết rõ những gì tốt nhất cho mỗi chúng ta, vì vậy hoàn cảnh dù dễ dãi hay khó khăn, bạn hãy hết lòng tin cậy nơi khôn ngoan của Chúa, vì theo ý mình có thể đưa đến tai hại mà mình không ngờ.

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like