Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Lời Ở Gần Anh Chị Em

Ngày 23 – Lời Ở Gần Anh Chị Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 31:1-21

1 Khi các điều nầy đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa sả, mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, 2 trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay, 3 thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân, là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó.

4 Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. 5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó; Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. 6 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. 7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo nầy trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi, 8 Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, và làm theo các điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay. 9-10 Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được thạnh vượng; vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. 11 Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi. 12 Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 13 Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 14 Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. 15 Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, 16 vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 17 Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, 18 thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. 19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, 20 thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Suy ngẫm

Y-sơ-ra-ên sẽ bất tuân những mạng lệnh của Đức Chúa Trời và sẽ bị rủa sả. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Y-sơ-ra-ên, và hơn nữa, sẽ ban cho họ một “tấm lòng mới” để họ sẽ không bao giờ bất tuân nữa (c.1-10).

Những mạng lệnh của Đức Chúa Trời rất rõ ràng – họ không thể viện cớ là không biết chúng (c.11-14). Việc duy nhất còn lại người Y-sơ-ra-ên phải làm là quyết định vâng lời hay bất tuân Lời Đức Chúa Trời. Đây là một quyết định rất quan trọng, điều sẽ quyết định tương lai của Y-sơ-ra-ên (sự phước lành hay sự rủa sả; c.15-20). 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15, 19 Đức Chúa Trời không muốn dân sự của Ngài vâng theo Ngài như một cái máy, hoặc không có ý thức về nghĩa vụ. Đức Chúa Trời muốn họ vâng theo bằng một tâm trí tự nguyện và bằng tình yêu thương. Vì thế, Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài một cơ hội để chọn giữa phước lành của Ngài hoặc là một sự rủa sả. Ngày nay, chúng ta hãy cố lắng nghe Cha, Đấng phán với chúng ta bằng tình yêu thương và muốn chúng ta chọn cách sống của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-18 Nếu dân sự của Đức Chúa Trời lựa chọn yêu mến chỉ một mình Ngài, họ sẽ nhận được những phước lành của Ngài trong cuộc sống. Nhưng nếu tấm lòng của họ xây đi đâu đó, họ sẽ bị hủy diệt. Tấm lòng của chúng ta đang hướng đi đâu? Liệu tấm lòng của chúng ta có xây hướng đi đâu đó thay vì vào Đức Chúa Jêsus hay không?

Cầu nguyện: Con mong ước yêu kính Đức Chúa Jêsus mãi mãi; Ngài đã đến với con qua Lời của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Mác 5-8

Bình Luận:

You may also like