Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Việc Thiếu Đức Tin Đã Được Dự Đoán

Ngày 25 – Việc Thiếu Đức Tin Đã Được Dự Đoán

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 31:14-29

14 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: kìa, ngày chết của ngươi hầu gần; hãy gọi Giô-suê, rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc, để ta truyền lịnh ta cho người. Vậy, Môi-se và Giô-suê đi đến chầu tại hội mạc. 15 Đức Giê-hô-va hiện ra nơi Trại, trong một trụ mây, và trụ mây dừng lại tại cửa Trại.

16 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngươi sẽ an giấc với các tổ phụ ngươi; dân sự nầy sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bội giao ước ta đã lập cùng họ. 17 Trong ngày ấy, cơn thạnh nộ ta sẽ phừng lên cùng họ, ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiêu nuốt; nhiều sự tai vạ và buồn thảm sẽ xông hãm vào họ. Trong ngày đó họ sẽ nói rằng: Há có phải vì Đức Chúa Trời không ngự giữa tôi, nên những tai vạ nầy xông hãm vào tôi chăng? 18 Còn ta, trong ngày đó, sẽ giấu mất mặt ta đi, vì cớ các tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác.

19 Vậy, bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy để trong miệng họ, để bài ca nầy dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên. 20 Vì ta sẽ đưa dân nầy vào xứ, ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó; tức là xứ đượm sữa và mật; chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo; đoạn, trở đi hầu việc các thần khác, khinh dể ta, và bội giao ước của ta. 21 Khi tai vạ nhiều và sự gian truân đã xông hãm dân nầy, thì bấy giờ, bài ca nầy sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên. Vả, ta biết những ý tưởng của nó đã kết nên ngày nay, trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho. 22 Trong ngày đó, Môi-se chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên.

23 Đức Giê-hô-va ra lịnh cho Giô-suê, con trai Nun, mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó; còn ta, ta sẽ ở cùng ngươi.

24 Khi Môi-se chép những lời luật pháp nầy trong một cuốn sách xong rồi, 25 thì ra lịnh cho người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng: 26 Hãy lấy cuốn sách luật pháp nầy, để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi; 27 vì ta biết tánh bội nghịch và cứng cổ của ngươi. Nầy ngày nay, lúc ta còn sống với các ngươi, các ngươi đã phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va; huống chi sau khi ta qua đời! 28 Hãy nhóm hiệp những trưởng lão của các chi phái và quan cai các ngươi lại gần ta; ta sẽ cho họ nghe những lời nầy nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. 29 Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi; trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận.

Suy ngẫm

Y-sơ-ra-ên sẽ rời bỏ Đức Chúa Trời và thờ lạy thần tượng, thậm chí sau nhiều sự cảnh báo. Họ sẽ bị rủa sả nếu họ bất tuân Đức Chúa Trời và phạm tội thờ lạy thần tượng. Để chuẩn bị cho điều này, Môi-se phải dạy dân sự một bài ca. Bài ca này sẽ minh chứng bằng cớ của sự phán xét của Đức Chúa Trời, khi một tai họa đáng sợ giáng xuống Y-sơ-ra-ên khi họ bất tuân (c.14-23).

Môi-se đã biết rằng người Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên tội lỗi hơn và thờ lạy các thần tượng sau khi ông qua đời. Điều Môi-se viết là một lời cảnh báo về những gì sắp sửa xảy ra. Cùng lúc ấy sẽ có bằng cớ khi họ lờ đi những sự cảnh báo đối diện với tai họa (c.24-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-22 Đức Chúa Trời dạy bài ca người Y-sơ-ra-ên phải hát khi họ phản bội Đức Chúa Trời và chịu đau khổ. Đức Chúa Trời khiến người Y-sơ-ra-ên hát bài ca này trong sự chịu khổ, để nó sẽ là bằng chứng rằng sự đau khổ của họ là kết quả của tội lỗi của họ, và rằng họ sẽ xưng nhận tội của mình. Đây là ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời, ban cho người Y-sơ-ra-ên cơ hội quay trở lại với Chúa, thậm chí cả sau khi họ đã phản bội Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-29 Môi-se đã ghi chép các luật của Đức Chúa trời vào một cuốn sách và cảnh báo người Y-sơ-ra-ên phải luôn luôn đọc cho con cháu nghe. Chúng ta đang để lại cho con cháu chúng ta cái gì? Lời của Đức Chúa Trời, điều sẽ nảy mầm trong lòng của con cháu chúng ta qua những sự dạy dỗ của chúng ta, sẽ khiến đời sống của chúng giàu có hơn nhiều so với bạc và vàng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con luôn luôn giữ Lời Ngài một cách cẩn thận. Xin hãy giúp con luôn luôn yêu mến Ngài với tấm lòng không thay đổi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Mác 13-16 

Bình Luận:

You may also like