Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Cộng Đồng Của Giao Ước

Ngày 21 – Cộng Đồng Của Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 29:1-13

1 Nầy là các lời của sự giao ước mà Đức Giê-hô-va dặn biểu Môi-se lập cùng dân Y-sơ-ra-ên, trong xứ Mô-áp, ngoài sự giao ước Ngài đã lập cùng chúng tại Hô-rếp.

2 Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va làm trong xứ Ê-díp-tô dưới mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ người, 3 tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy; 4 nhưng cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe. 5 Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi; 6 các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi say, để cho biết rằng ta, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi. 7 Khi các ngươi đến chốn nầy, Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, đi ra đón đặng giao chiến cùng chúng ta; chúng ta có đánh bại họ, 8 chiếm xứ họ và ban cho chi phái Ru-bên, Gát, và nửa chi phái Ma-na-se, làm sản nghiệp. 9 Vậy, các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước nầy, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm.

10 Hết thảy các ngươi, nào trưởng tộc, các chi phái, nào các trưởng lão, nào các quan cai, nào mọi người nam của Y-sơ-ra-ên, 11 những con trẻ và vợ các ngươi, nào kẻ khách lạ ở trong trại quân ngươi, từ người chặt củi cho đến người xách nước, ngày nay hãy đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 12 đặng vào trong sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vào trong lời thề mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lập cùng ngươi ngày nay, 13 hầu cho ngày nay Ngài lập ngươi lên làm dân của Ngài, và Ngài làm Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán cùng ngươi, và thề cùng tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.       

Suy ngẫm

Người Y-sơ-ra-ên đã trải nghiệm những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời – kể từ ngày ra khỏi Ai-cập và đồng vắng. Họ đã sống nơi những phép lạ là một phần của cuộc sống, và thậm chí trước khi vào đất Ca-na-an, họ đã chiến thắng trong chiến trận và đã chiếm được đất phía đông sông Giô-đanh. Nhưng cả khi họ đã trải nghiệm những điều như thế rồi, dân Y-sơ-ra-ên vẫn chọn bất tuân Đức Chúa Trời (c.1-9).

Đức Chúa Trời đã nhóm người Y-sơ-ra-ên lại để làm mới lại giao ước. Tất cả những người lãnh đạo, những người trưởng lão, những tướng lĩnh, những người nam, cũng như vợ con họ, những người tạm trú, những người nô lệ (những người không quan trọng vào thời đó), tất cả đều đã tập hợp lại ở một nơi. Điều này được thực hiện để chứng tỏ rằng cộng đồng giao ước đòi hỏi phải có sự vâng lời, chứ không phải là huyết (c.10-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2, 3, 5 Đức Chúa Trời chăm sóc người Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng để họ không phải lo lắng về thức ăn, quần áo, và chỗ ở. Đức Chúa Trời, Đấng ban ân điển trên dân sự của Ngài trong đồng vắng khô cằn, sẽ ở cùng với những thế hệ mới cùng với ân điển như vậy ở đất Ca-na-an. Nguyên tắc tương tự này được áp dụng đối với chúng ta ngày nay. Đối với những người có đức tin chỉ nơi một mình Đức Chúa Trời, Chúa sẽ chăm sóc cho họ và làm họ thỏa lòng để họ không thiếu một thứ gì.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-9 Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng trong chiến trận khi Đức Chúa Trời hướng dẫn họ. Tương tự, các Cơ Đốc nhân chỉ chiến thắng trong đời sống của mình khi Đức Chúa Trời ở với họ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, con cám ơn Ngài vì đã kêu gọi con gia nhập vào dân sự theo giao ước của Ngài. Xin hãy giúp con sống đời sống của con là một người thuộc giao ước.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 27-28 

Bình Luận:

You may also like