Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Các Thành Đẹp Đẽ Và Gia Đình Nơi Sự Công Bình Được Thực Hiện

Ngày 08 – Các Thành Đẹp Đẽ Và Gia Đình Nơi Sự Công Bình Được Thực Hiện

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 21:1-23

1 Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, 2 thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh người. 3 Đoạn, các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con bò cái tơ, chưa làm việc hay mang ách, 4 dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy, gần đó không ai cày và gieo; rồi, tại nơi ấy, trong khe, vặn cổ con bò cái tơ. 5 Những thầy tế lễ, là con trai Lê-vi, sẽ đến gần; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phục sự Ngài, và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho; tùy lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. 6 Bấy giờ, hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người bị giết hơn hết, sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới bị vặn cổ trong khe; 7 đoạn, cất tiếng nói rằng: Tay chúng tôi chẳng đổ huyết nầy ra; mắt chúng tôi chẳng thấy gì. 8 Lạy Đức Giê-hô-va cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc! Xin chớ kể huyết vô tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài! Rồi tội sát nhân sẽ được tha cho họ. 9 Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va, và cất huyết vô tội khỏi giữa mình.

10 Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi, và ngươi dẫn tù chúng nó, 11 nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ, 12 thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay; 13 lột áo tù, và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng; kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi. 14 Nếu ngày sau ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu, thì phải cho nàng đi mặc ý, và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền, hay đãi nàng như nô lệ.

15 Khi một người nam nào có hai vợ, vợ nầy được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sanh con cho ngươi, và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét, —  16 khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. 17 Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình; vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi; quyền trưởng nam thuộc về nó vậy.

18 Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không khứng vâng lời, 19 thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình, tại nơi cửa thành. 20 Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: Nầy con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. 21 Bấy giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết; như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó mà bắt sợ.

22 Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình, 23 thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời ra lệnh cho hội chúng phải có trách nhiệm về một vụ giết người, khi người ta không biết kẻ sát nhân (c.1-9).

Đức Chúa Trời cũng dạy cho người Y-sơ-ra-ên không đối xử với một nữ tù binh một cách không tôn trọng, và đảm bảo phải thực hiện những thủ tục đúng đắn trước khi lấy người làm vợ (c.10-14).

Đức Chúa Trời muốn sự trật tự trong gia đình của dân sự Ngài, vì thế Đức Chúa Trời ban cho họ quyền thừa kế của con trưởng, và một đứa con trai nổi loạn thì phải bị phán xét và trừng phạt (c.15-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-9 Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài giữ vùng Đất Hứa là một nơi thanh sạch. Vì thế, Đức Chúa Trời ra lệnh sự đền tội cho những vụ giết người chưa được giải quyết. Có tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta mà chưa được giải quyết hay không? Hãy xưng nhận những tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời, Đấng làm sạch tội lỗi của chúng ta và hãy cầu xin sự tha thứ (1 Giăng 1:9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-23 Đức Chúa Trời phán rằng một người treo cổ trên cây bị Ngài rủa sả. Lời này của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta về Đức Chúa Jêsus, Đấng mang sự rủa sả của Đức Chúa Trời và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta (Ga-la-ti 3:13). Đức Chúa Jêsus Christ đã chết một cái chết bị rủa sả vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải đáp ứng với tình yêu thương và ân điển diệu kỳ này như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống thực hành sự công bình của Ngài theo cách một người đã nhận được tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xa-cha-ri 5-8 

Bình Luận:

You may also like