Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Luật Liên Quan Đến Việc Chiến Trận

Ngày 07 – Luật Liên Quan Đến Việc Chiến Trận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 20:1-20

1 Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe, và binh đông hơn mình, thì chớ sợ; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, ở cùng ngươi. 2 Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới, nói cùng dân sự 3 mà rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy, và chớ kinh khiếp vì chúng nó; 4 bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho.

5 Bấy giờ, các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: Ai đã cất một nhà mới, mà chưa khánh thành? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng. 6 Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái? Hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ hái trái chăng. 7 Ai đã làm lễ hỏi một người nữ, mà chưa cưới? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi người khác sẽ cưới nàng chăng. 8 Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng: Ai là người sợ và nhát? Hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đởm như lòng mình chăng. 9 Vừa khi các quan trưởng nói xong với dân sự, thì phải lập những tướng làm đầu dân sự.

10 Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. 11 Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. 12 Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó. 13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. 14 Song ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật, và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ban cho ngươi. 15 Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc nầy. 16 Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở; 17 khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, 18 để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng.

19 Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thế ăn được trái nó. Vậy, chớ chặt nó; vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi vây sao? 20 Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái; hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đương làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng.

Suy ngẫm

Khi Y-sơ-ra-ên ở trong chiến trận, họ phải dựa duy nhất vào một mình Đức Chúa Trời, chứ không được dựa vào sức mạnh quân sự của họ. Cho dù quân đội của họ có mạnh như thế nào, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng, thì người Y-sơ-ra-ên sẽ bị đánh bại trong trận chiến (c.1-9).

Nếu quân đội của Y-sơ-ra-ên tấn công một thành khác, thì trước tiên họ phải kêu gọi sự đầu hàng một cách hòa bình. Nhưng nếu họ tấn công vào thành của quốc gia Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt, người Y-sơ-ra-ên phải giết tất cả các sinh vật sống trong thành đó. Điều này là bởi vì người Y-sơ-ra-ên có thể đi theo sự thờ lạy thần tượng của thành đó (c.10-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1, 4 Đức Chúa Trời ở với dân sự của Ngài, và đánh trận cho họ. Số lượng kẻ thù của Y-sơ-ra-ên có thể lớn và được vũ trang tốt, nhưng điều đó cũng không là gì so với sức mạnh của Đức Chúa Trời, điều đã dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Do Đức Chúa Trời đã giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, Ngài sẽ ở cùng với người Y-sơ-ra-ên tại Ca-na-an và bảo vệ họ khỏi tất cả mọi trận chiến.

C.19-20 Đức Chúa Trời chăm sóc tất cả mọi cây cối và đất đai, cũng như tất cả những người sẽ vui hưởng chúng. Đức Chúa Trời ưa thích bảo vệ chúng ta nhiều như vậy, nên tấm lòng của chúng ta phải trân trọng tất những thứ Đức Chúa Trời trông mong bảo vệ.

Cầu nguyện: Trong cuộc chiến thuộc linh của con, xin hãy giúp con dựa vào Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, Đấng chiến cự và đắc thắng cho con.  

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: A-ghê 1-2 

Bình Luận:

You may also like