Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Thành Ẩn Náu Và Vai Trò Của Các Nhân Chứng

Ngày 06 – Thành Ẩn Náu Và Vai Trò Của Các Nhân Chứng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 19:1-21

1 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi, được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, 2 thì phải để riêng ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. 3 Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp: ấy hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. 4 Vả, nầy là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình, không có ganh ghét trước; 5 thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đốn củi, tay người đương giơ rìu ra đốn, rủi lưỡi rìu sút cán trúng nhằm kẻ lân cận, làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn núp mình trong một của ba cái thành nầy, đặng bảo tồn sự sống mình. 6 Bằng chẳng, kẻ báo thù huyết, vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá, theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lân cận mình. 7 Vì vậy, ta dặn và phán cùng ngươi rằng: Hãy để riêng ba cái thành.

8-9 Nếu ngươi cẩn thận làm theo các điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay, tức là thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hằng đi theo đường lối Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, và ban cho ngươi cả xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ ngươi, — rồi bấy giờ, ngươi phải thêm ba thành nữa vào ba thành trước; 10 hầu cho huyết vô tội không đổ ra giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, và không có huyết trên mình ngươi.

11 Nhưng nếu ai ganh ghét kẻ lân cận mình, gài mưu hại người, nổi lên đánh người chết, rồi chạy ẩn núp mình trong một của các thành ấy, 12 thì những trưởng lão của thành kẻ đó, phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi, nộp vào tay kẻ báo thù huyết, để nó chết đi. 13 Mắt ngươi sẽ không thương xót nó; nhưng phải trừ huyết người vô tội khỏi Y-sơ-ra-ên, thì ngươi sẽ được phước.

14 Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân ngươi đã cắm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được, tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy.

15 Chứng độc chiếc không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người đã phạm; cứ theo lời của hai hay ba người chứng, thì sự mới định tội được.

16 Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, 17 thì hai đàng có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đương thì đó. 18 Các quan án phải tra xét kỹ càng, nếu thấy người chứng nầy là chứng dối, đã thưa gian cho anh em mình, 19 thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình; vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. 20 Còn những người khác hay điều đó, sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa. 21 Mắt ngươi chớ thương xót: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời chỉ định chín thành ẩn náu khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Những thành ẩn náu này là nhằm bảo vệ những người giết người một cách vô tình, từ việc phán xét trước đó dựa trên việc ‘mắt đền mắt, răng đền răng’ (c.1-13).

Để có một sự phán xét công bằng, Y-sơ-ra-ên phải đưa đến hai hoặc ba người làm chứng. Các nhân chứng phải nói sự thật một cách trung thực và công bằng, và nếu họ bị bắt quả tang nói dối, thì họ sẽ phải bị trừng phạt (c.15-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-21 Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình. Sự công bình của Đức Chúa Trời trừng phạt những người làm hại những người lân cận của họ do những lời buộc tội sai trái trong cộng đồng, và mang đến một trật tự tốt lành cho cộng đồng. Đức Chúa Trời, Đấng gớm ghiếc lưỡi giả dối (Châm ngôn 6:16-17) cũng mong đợi chúng ta, các con cái của Ngài, gớm ghiếc những lời nói dối và yêu thích luật pháp của Ngài (Thi thiên 119:163).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14 Đức Chúa Trời cảnh báo người Y-sơ-ra-ên rằng họ không được di dời mốc giới của những người láng giềng. Đây là một sự cảnh báo để họ không phạm tội chiếm tài sản của những người khác qua việc nói dối, bởi lòng tham có thêm đất đai. Chúng ta có hy sinh đi những người khác bởi lòng tham của cải của chúng ta hay không? Chúng ta hãy có một sự nỗ lực thỏa lòng với những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và cố gắng chia sẻ đi, hơn là để có được nhiều hơn.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con tôn trọng những tài sản và đời sống của những người lân cận của con, và xin hãy giúp con đối xử với những người cố gắng hãm hại con, bằng tình yêu thương của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sô-phô-ni 1-3  

Bình Luận:

You may also like