Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Hãy Vâng Theo Tất Cả Các Lời Mà Tôi Đã Truyền Cho Anh Em

Ngày 26 – Hãy Vâng Theo Tất Cả Các Lời Mà Tôi Đã Truyền Cho Anh Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 12:20-32

20 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã phán, và vì ngươi ước ao ăn thịt nên nói: Tôi muốn ăn thịt! thì khá tùy ý ăn lấy. 21 Nếu chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặng đặt danh Ngài, cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, y như ta dặn; rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình. 22 Phải ăn thịt ấy như ăn con hoàng dương và con nai đực; vô luận người bị ô uế hay là người tinh sạch cũng đều ăn cả. 23 Song phải giữ mình, chớ ăn huyết; vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. 24 Ngươi chớ ăn huyết; phải đổ nó trên đất như nước. 25 Đừng ăn huyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. 26 Còn về thú vật ngươi biệt riêng ra thánh, hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Giê-hô-va đã chọn, 27 dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; còn huyết các con sinh khác, thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó. 28 Hãy giữ và nghe các điều nầy mà ta dặn biểu ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

29 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi, và được ở trong xứ chúng nó, 30 thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu các thần chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc nầy phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa. 31 Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình; đến đỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa, để cúng thờ các thần mình.

32 Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết.

Suy ngẫm

Tại Ca-na-an, Đức Chúa Trời sẽ cho phép dân Y-sơ-ra-ên ăn bất cứ thịt gì tùy ý. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ được ăn huyết, thứ tượng trưng cho sự sống. Họ phải dâng các sinh tế tại địa điểm mà Đức Chúa Trời đã chỉ định (c.20-28).

Lý do khiến Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt dân Ca-na-an là vì họ đang thờ cúng các vị thần khác ngoài Đức Chúa Trời, và họ đã phạm những tội nghiêm trọng như dâng con người làm của lễ. Do đó, nếu dân Y-sơ-ra-ên phải sống trong xứ Ca-na-an thì họ không bao giờ được theo truyền thống và cách thờ cúng của dân này (c.29-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 20-32 Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên sống một cách khác biệt với dân Ca-na-an. Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến họ sống theo các điều răn riêng của Ngài chứ không theo truyền thống của dân Ca-na-an. Theo cách này, Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống đời sống khác biệt với đời sống của những người vô tín. Có những điều nào mà chúng ta phải chấm dứt việc theo truyền thống của thế gian không? Sẽ thế nào nếu chúng ta đang sống theo truyền thống của thế gian do sự thiếu hiểu biết của chúng ta?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-28, 32 Từng người một, chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa và vâng theo một cách trung tín. Hãy suy nghĩ về điều này: có phải chúng ta nghe không nghe rõ vì chúng ta quá bận rộn không? Có phải chúng ta chỉ đơn thuần suy ngẫm mà không đặt chân lý vào thực hành không?

Cầu nguyện: Xin giúp con sống theo Lời Ngài, chứ không theo các truyền thống của thế gian này.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-ên 1-3 

Bình Luận:

You may also like