Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Trong Xứ Mà Đức Chúa Trời Ban

Ngày 25 – Trong Xứ Mà Đức Chúa Trời Ban

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 12:1-19

1 Nầy là những luật lệ và mạng lịnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy. 2 Phàm nơi nào những dân tộc, mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi. 3 Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ A-sê-ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó. 4 Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; 5 song nơi nào trong những chi phái các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, 6 đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý, và các con đầu lòng của bầy bò và chiên; 7 rồi các ngươi sẽ ăn tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. 8 Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải; 9 vì các ngươi chưa vào nơi an nghỉ, và chưa hưởng lấy cơ nghiệp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 10 Vậy, các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, ở trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho làm sản nghiệp. Ngài sẽ ban sự bình an cho các ngươi, không để kẻ thù nghịch xung quanh hãm áp, và khiến cho các ngươi được ở yên ổn. 11 Bấy giờ, sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở; ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, và mọi của lễ tốt nhứt, mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. 12 Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, luôn với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng nghiệp chung với các ngươi. 13 Khá coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu mình trong những nơi nào ngươi thấy; 14 nhưng phải dâng tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn trong một của các chi phái ngươi, và tại đó ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn. 15 Song trong các thành mình, ngươi được mặc ý giết những thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi; vô luận người bị ô uế hay là người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt nó như ăn con hoàng dương và con nai đực. 16 Chỉ các ngươi chớ ăn huyết; phải đổ huyết trên đất như nước vậy.17 Của thuế một phần mười về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chi ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý, hay là lễ vật dâng giơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình. 18 Nhưng ngươi, các con trai, con gái tôi trai, và tớ gái ngươi, cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại chỗ Ngài sẽ chọn; ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm. 19 Trọn đời ngươi ở trong xứ, khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi.

Suy ngẫm

Bấy giờ Đức Chúa Trời đã ban Ca-na-an cho Y-sơ-ra-ên như đã hứa, dân Y-sơ-ra-ên cũng phải giữ lời hứa (các điều răn và luật pháp) mà Đức Chúa Trời ban khi ở Ca-na-an (c.1).

Điều này có nghĩa là dân Y-sơ-ra-ên phải tống khứ tất cả các thần tượng, đền thờ của họ và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Họ phải thờ phượng tại nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ định và theo các cách thức mà Ngài dạy. Thêm vào đó, họ phải phụng sự Đức Chúa Trời với các sản vật mà họ làm ra ở trong xứ đó, họ phải phục vụ Đức Chúa Trời với sự vui mừng (c.2-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-7 Đức Chúa Trời đã chọn địa điểm để thờ phượng cho dân Ngài và phán với họ hãy tìm kiếm nó. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã đặt danh Ngài. Ngày nay, các Cơ Đốc nhân có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, là Đấng ở khắp mọi nơi với tất cả sự dư dật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta giữ danh vinh hiển của Ngài trong lòng chúng ta. Hãy cảm tạ vì ân điển cho phép chúng ta là nơi của danh Đức Chúa Trời, và được hưởng các đặc ân của việc có thể thờ phượng hàng ngày.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 8-14 Tại miền Đất Hứa, người ta không thể sống theo ý mình hoặc theo cách mà người đó muốn – như họ đã làm trong đồng vắng. Chúng ta phải sống theo nguyên tắc của ân điển. Là những người đã nhận được ơn cứu rỗi, những quan niệm xác thịt mà chúng ta cần phải loại bỏ là gì? Bạn có thể vui mừng chỉ bằng cách sống trong Đấng Christ, dù là sẽ có những thách thức trong đời sống của bạn nếu bạn không sống theo ý riêng của mình không?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, là con cái của Ngài, xin giúp con vâng theo Lời Ngài như một người được hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ô-sê 11-14

Bình Luận:

You may also like