Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Tình Yêu Thương Và Sự Vâng Lời

Ngày 23 – Tình Yêu Thương Và Sự Vâng Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 11:1-17

1 Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lịnh, và điều răn của Ngài. 2 Ngày nay, các ngươi hãy nhìn biết — vì ta không nói cùng con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết chi, và cũng chẳng thấy chi — những lời răn dạy của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, sự oai nghiêm Ngài, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, 3 những phép lạ và công việc Ngài làm ra giữa xứ Ê-díp-tô mà hại Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và toàn xứ người. 4 Hãy nhận biết điều Ngài làm cho đạo binh Ê-díp-tô, ngựa và xe Ê-díp-tô, trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước Biển Đỏ lại, và hủy diệt chúng nó đến ngày nay; 5 việc Ngài đã làm cho các ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chốn nầy; 6 và cũng hãy nhận biết điều Ngài làm cho Đa-than, A-bi-ram, con trai Ê-li-áp, cháu Ru-bên, khi đất tại giữa cả Y-sơ-ra-ên hả miệng nuốt hai người, gia quyến, luôn với trại và mọi vật chi theo họ. 7 Vì tận mắt các ngươi đã thấy hết thảy những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm. 8 Vậy, phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ, vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được, 9 hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. 10 Vì, xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ê-díp-tô, là nơi mình đã ra khỏi; tại nơi ấy ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới, như một vườn rau cỏ; 11 nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó, là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. 12 Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối.

13 Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, 14 Thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi. 15 Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi; ngươi sẽ ăn và được no nê. 16 Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và quì lạy trước mặt chúng nó chăng; 17 e cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi, Ngài đóng các từng trời lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi nầy, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi.     

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời đã khiến dân Y-sơ-ra-ên chỉ từ bảy mươi người thành một dân tộc với các hậu tự đông như sao trên trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều lớn lao cho họ ở Ai-cập và trong đồng vắng. Lúc đó, Đức Chúa Trời hứa ban Ca-na-an cho Y-sơ-ra-ên. Xứ Ca-na-an như đã hứa là một vùng đất đẹp đẽ được mô tả là “đượm sữa và mật”. Lúc đó, Y-sơ-ra-ên sẽ được hưởng sự màu mỡ phì nhiêu của Ca-na-an với sự vâng phục và phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nếu dân Y-sơ-ra-ên bất tuân Đức Chúa Trời, họ sẽ bị tiêu diệt mà không có vụ thu hoạch nào – ngay cả trong miền Đất Hứa (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-7 Đức Chúa Trời đã bảy tỏ những điều lớn lao và lạ lùng cho dân Y-sơ-ra-ên. Những người chứng kiến những điều như thế đều ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng và giữ các điều răn và luật lệ của Ngài. Chúng ta hãy suy ngẫm về những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong đời sống của chúng ta. Việc suy nghĩ một cách sâu sắc về Ngài đang mời gọi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, và sống một đời sống đầy quyền năng.

C.13-17 Đức Chúa Trời đã hứa ban sự sống sung mãn cho những người vâng Lời Ngài, nhưng sự đói kém và sự hủy diệt đối với những người chối bỏ và bất tuân Lời Ngài. Ngay cả khi đất là một nơi hứa hẹn đẹp đẽ, nếu dân sự chối bỏ Đức Chúa Trời, nó sẽ biến thành hư không, cả hoang vu nữa. Ngay cả nơi mà chúng ta đang đứng là một nơi tuyệt vời, với những người bất tuân thì nó sẽ là một xứ của cơn thịnh nộ (Dân số ký 23:13).

Cầu nguyện: Chúa ôi, trong xứ mà con đang ở hôm nay, xin giúp con sống bằng việc yêu Ngài. Đó là nơi mà Ngài đã hứa và cho phép con sống vì Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ô-sê 4-7 

Bình Luận:

You may also like