Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Phục Hồi Và Tận Hiến

Ngày 22 – Phục Hồi Và Tận Hiến

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 10:1-22

1 Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, và hãy lên đến ta trên núi; ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. 2 Ta sẽ viết trên hai bảng nầy những lời đã có trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bảng nầy trong hòm. 3 Vậy, ta đóng một cái hòm bằng cây si-tim, đục hai bảng đá, y như hai bảng trước, rồi đi lên trên núi, cầm hai bảng đó trong tay. 4 Ngài viết trên hai bảng nầy lời Ngài đã viết lần trước, tức là mười điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi, có phán cùng các ngươi, trong ngày nhóm hiệp; rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. 5 Ta trở đi xuống núi, để hai bảng vào hòm mà ta đã đóng, và hai bảng ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy.

6 Vả, dân Y-sơ-ra-ên đi từ Bê-rốt Bê-nê-Gia-can đến Mô-sê-ra. A-rôn qua đời và được chôn tại đó; Ê-lê-a-sa, con trai người, làm chức tế lễ thế cho người.

7 Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên đi đến Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha, là xứ có nhiều sông rạch. 8 Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu chực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, và nhân danh Ngài chúc phước, cho đến ngày nay. 9 Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình; Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng người.

10 Vậy, ta ở trên núi trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm như lần đầu, và lần nầy Đức Giê-hô-va lại nhậm lời ta, bằng lòng không diệt ngươi. 11 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đứng dậy, đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó, để ban cho chúng nó.

12 Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, 13 giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước? 14 Kìa, trời và các từng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 15 Chỉn Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến; rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. 16 Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa; 17 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, 18 bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo xống cho người. 19 Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ê-díp-tô. 20 Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, tríu mến Ngài, và chỉ danh Ngài mà thề. 21 Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kinh nầy, mà mắt ngươi đã thấy. 22 Khi tổ phụ ngươi xuống xứ Ê-díp-tô, số có bảy mươi người; còn bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho ngươi nhiều bằng số sao trên trời vậy.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời, Đấng đã cố tiêu diệt Y-sơ-ra-ên là những người đã phá vỡ giao ước (9:7-25), đã nghe lời cầu nguyện khẩn thiết của Môi-se và đã đổi lòng. Như một dấu hiệu, Đức Chúa Trời đã ban hai bảng đá mới cho Môi-se (với Mười Điều Răn). Đức Chúa Trời đã chọn người Lê-vi để phục vụ Ngài và Rương Giao Ước. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho Y-sơ-ra-ên và phục hồi mối tương giao của họ với Ngài (c.1-11).

Giờ đây, Y-sơ-ra-ên không còn được sống như họ muốn nữa, mà phải đổi mới tấm lòng của họ khi họ nhớ rằng Đức Chúa Trời đã cứu họ, và phục vụ Đức Chúa Trời với tấm lòng yêu thương (c.12-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-15 Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, đã chọn dân Y-sơ-ra-ên, một dân nhỏ nhất, và yêu thương họ. Dân Y-sơ-ra-ên đã không tìm kiếm hoặc yêu mến Đức Chúa Trời trước, mà Đức Chúa Trời đã chọn để yêu họ trước. Đây là cách mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta (xem I Giăng 4:10, 19). Thậm chí Ngài còn bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách cho phép Con Một của Ngài chết cho chúng ta (xem Rô-ma 5:8). Tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời – Đấng đã ban cho chúng ta tình yêu lạ lùng – như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-11 Trong 40 ngày và 40 đêm Môi-se đã gặp Đức Chúa Trời cách cá nhân. Tương tự như vậy, các lãnh đạo phải là người sẽ xây dựng nơi thiêng liêng của riêng họ, nơi mà họ có thể có một mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con bày tỏ tình yêu thương của Ngài trong đời sống của con với những người khác, như một người đã nhận được tình yêu dư dật của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ô-sê 1-3 

Bình Luận:

You may also like