Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Trông Đợi Vào Tình Yêu Thương

Ngày 19 – Sự Trông Đợi Vào Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-lê-môn 1:17-25

17 Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 18 Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy: sẽ trả cho anh, — còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. — 20 Phải, hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. 21 Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây.

22 Nhân thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện, sẽ được trở về cùng anh em.

23 Ê-pháp-ra, là bạn đồng tù trong Đức Chúa Jêsus Christ với tôi, có lời thăm anh, 24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, cùng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy.

25 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!

Suy ngẫm

Phao-lô không chỉ yêu cầu Phi-lê-môn chấp nhận Ô-nê-sim vì họ là bạn bè, mà còn yêu cầu Phi-lê-môn hãy chấp nhận Ô-nê-sim như là ông đã chấp nhận Phao-lô. Phao-lô hứa sẽ đền bù tất cả các rắc rối do Ô-nê-sim gây ra. Ngoài ra, Phao-lô dự kiến sẽ thăm Cô-lô-se khi ông mãn hạn tù, ông bảo Phi-lê-môn hãy cầu nguyện cho ông và chuẩn bị chỗ trọ cho ông (c.17-22).

Cuối cùng, Phao-lô gửi lời chào thăm từ Ê-pháp-ra và và những người đồng lao khác của ông khi kết thúc thư (c.23-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17 Phao-lô muốn Phi-lê-môn đối xử với Ô-nê-sim như một người hầu việc Phúc Âm (như bản thân mình), cũng như đối xử với anh ấy như một người anh em. Việc yêu cầu Phi-lê-môn không chỉ tha thứ, mà còn phải tôn trọng và ủng hộ anh ấy là một yêu cầu của tình yêu thương lạ lùng. Điều này là vì tình yêu của Đức Chúa Jêsus đối với chúng ta – rằng Ngài đã tha thứ cho chúng ta và kêu gọi chúng ta là tôi tớ của Phúc Âm – là một tình yêu không thể diễn tả được.

C.20-21 Phao-lô kỳ vọng Phi-lê-môn cho ông niềm vui và sức lực, như ông luôn luôn làm, một lần nữa bằng cách dành cho Ô-nê-sim tình yêu thương. Hãy tử tế và ban ra cho mọi người trong cộng đồng. Tình yêu này sẽ là sự vui mừng và sức mạnh của cộng đồng.

Cầu nguyện: Khi con phục vụ gia đình và bạn bè của con, xin giúp con để phục vụ họ vượt quá điều mong đợi của họ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Đa-ni-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like