Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Nài Xin Tình Yêu Thương

Ngày 18 – Sự Nài Xin Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-lê-môn 1:1-16

1 Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ, và Ti-mô-thê, anh em chúng ta, gởi cho Phi-lê-môn, là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, 2 cùng cho Áp-bi là người chị em, A-chíp, là bạn cùng đánh trận, lại cho Hội Thánh nhóm họp trong nhà anh: 3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5 vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. 6 Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. 7 Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi.

8 Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm, 9 song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Jêsus Christ chịu tù nữa, 10 tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh; 11 ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa: tôi sai người về cùng anh, 12 người như lòng dạ tôi vậy.

13 Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì Tin lành chịu xiềng xích. 14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. 15 Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, 16 không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa!           

Suy ngẫm

Sách Phi-lê-môn là bức thư của Phao-lô cho người bạn Phi-lê-môn yêu quý của ông, nhờ ông ấy một sự giúp đỡ cá nhân. Phao-lô gặp Ô-nê-sim, một nô lệ của Phi-lê-môn khi ông bị tù vì rao giảng Phúc Âm. Ô-nê-sim là một người vô dụng, người đã chạy trốn sau khi gây ra các nan đề cho Phi-lê-môn. Sau khi gặp Phao-lô và đã được cứu, Ô-nê-sim đã trở thành một người hữu ích cho Phao-lô. Phao-lô đối xử với Ô-nê-sim như con và qua bức thư này để cho Phi-lê-môn biết điều này. Ông bảo Phi-lê-môn hãy tha thứ cho Ô-nê-sim và chấp nhận anh ấy như một người anh em trong Chúa (c.1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Trước kia, Phao-lô đã nghe về đức tin và tình yêu thương của Phi-lê-môn mà ông đã chia sẻ với tất cả mọi người trong Hội Thánh, Phao-lô đã cầu nguyện rằng bây giờ Phi-lê-môn sẽ bày tỏ lòng tốt nhiều hơn nữa trong đức tin để ông sẽ nhận ra các phước lành các Cơ Đốc nhân được hưởng. Có lẽ Phao-lô đã hy vọng rằng Phi-lê-môn sẽ không chỉ thể hiện lòng tốt với những người trong cộng đồng của mình, mà còn với Ô-nê-sim, người đã từng vô dụng khiến ông phải đau đầu.

C.8-10 Đấng Christ đã bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách hy sinh chính mình Ngài vì sự cứu rỗi chúng ta. Phao-lô cũng bị bỏ tù bởi cố gắng cứu các linh hồn. Bây giờ, đó là lúc cho Phi-lê-môn, người được lợi của tình yêu thương cứu rỗi, bày tỏ tình yêu như thế cho Ô-nê-sim (một linh hồn khác).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chấp nhận những người khác trong Hội Thánh bằng ân điển mà Ngài đã ban cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Đa-ni-ên 1-3 

Bình Luận:

You may also like