Browsing: nài xin

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phao-lô đã viết một bức thư gửi Phi-lê-môn bảo ông hãy chấp nhận Ô-nê-sim. Phao-lô mong muốn Phi-lê-môn sẽ nghĩ về ân điển của Đức Chúa Trời và sự hy sinh của Đấng Christ để ông sẽ chấp nhận Ô-nê-sim như chấp nhận chính Phao-lô.