Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Những Người Khao Khát Làm Việc Lành

Ngày 16 – Những Người Khao Khát Làm Việc Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tít 3:1-7

1 Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, 2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn.

3 Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. 4 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.

Suy ngẫm

Phao-lô khuyến cáo Tít hãy dạy các Cơ Đốc nhân phải tuân phục những người lãnh đạo và giới chức chính phủ. Điều này là vì Phao-lô không muốn bất kỳ nan đề nào với việc rao giảng Phúc Âm bởi vì xung đột với chính phủ hay với những người vô tín (c.1-2).

Ngoài ra, Phao-lô bảo Tít hãy dạy cho các Cơ Đốc nhân cư xử cách dịu dàng và hết sức nhã nhặn với tất cả mọi người. Điều này là vì các Cơ Đốc nhân là những người được cứu chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải do nỗ lực riêng của họ. Họ là những người đã phạm tội qua việc làm điều ác trước khi họ biết Đức Chúa Trời (c.3-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-7 Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi bằng tình yêu dư dật và lòng thương xót của Ngài. Điều này có nghĩa là lý do mà chúng ta được cứu không phải là vì chúng ta, mà là qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên chúng ta trong Đấng Christ. Nói cách khác, chúng ta được cứu nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và được ban cho sự sống đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Các Cơ Đốc nhân phải phục tùng thẩm quyền của các lãnh đạo đất nước. Điều này là vì thẩm quyền của một quốc gia được đến từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 13:1). Tuy nhiên, điều quan trọng là trước hết, hãy phục tùng Đức Chúa Trời, Đấng cho phép quyền lực như thế trước khi tuân theo thẩm quyền của quốc gia.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển của Ngài trong việc cứu con khỏi mọi tội lỗi. Xin để con được sốt sắng trong các việc lành để con có thể sống là môn đồ của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 40-43 

Bình Luận:

You may also like