Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Hãy Chiến Đấu Dũng Cảm

Ngày 02 – Hãy Chiến Đấu Dũng Cảm

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 1:12-20

12 Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài; 13 dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, xấc láo. Nhưng ta đã nhận ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. 14 Thật ân điển của Chúa chúng ta đã chan chứa trên ta cùng với đức tin và tình yêu thương trong Đấng Christ Jêsus. 15 Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận: Đấng Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân; trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. 16 Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót là để Đấng Christ Jêsus tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta, là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. 17 Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất! A-men.

18 Ti-mô-thê con ta ơi, ta truyền mệnh lệnh nầy cho con, theo các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, 19 giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin, 20 trong số họ có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đờ-ri-a mà ta đã phó mặc cho Sa-tan để họ học tập đừng phạm thượng nữa.

Suy ngẫm

C.12-17 Phao-lô đã trở thành sứ đồ để rao giảng Phúc Âm vì ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sự lựa chọn riêng của ông. Ban đầu, ông đã chống nghịch Đức Chúa Jêsus theo cách mà ông đã làm nhục và ngược đãi các Cơ đốc nhân, vì vậy làm thế nào mà ông có thể trở thành sứ đồ của Đấng Christ được? Đó là vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thương xót và ban ân điển cho ông. Phao-lô đã sỉ nhục Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu ông. Tình yêu lạ lùng này khiến Phao-lô, từ một tội nhân hàng đầu trở thành một gương mẫu giữa vòng các tín hữu.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-14 Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô các khả năng và bổn phận vì Đức Chúa Trời coi ông là một người trung tín. Lúc đầu, ông không phải là người trung tín, nhưng Đức Chúa Trời đã thay đổi ông thành một người trung tín, để ông có thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là gì? Chúng ta có thể không xứng đáng với sự kêu gọi của chúng ta, nhưng hãy nhớ và cảm tạ rằng Đức Chúa Trời coi chúng ta như là những người trung tín và chính Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-20  Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chiến đấu dũng cảm bằng đức tin (thuộc linh) và lương tâm tốt (đạo đức). Điều này cho thấy thuộc linh và đạo đức không thể tách rời trong đời sống của một Cơ đốc nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Hội Thánh đang bị nhạo báng bởi những người xưng là có đức tin mà thiếu đạo đức.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp đỡ các Hội Thánh để được đầy dẫy đức tin và đạo đức.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 49-52  

Bình Luận:

You may also like