Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Cuộc Cải Cách Tôn Giáo Của Giô-Si-A

Ngày 27 – Cuộc Cải Cách Tôn Giáo Của Giô-Si-A

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 34:1-13

1 Giô-si-a lên ngôi vua khi được tám tuổi, và cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. 2 Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không quay qua bên phải hay bên trái.

3 Vào năm thứ tám đời trị vì, khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình. Vào năm thứ mười hai, vua bắt đầu dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trừ bỏ những nơi cao, tượng thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc. 4 Trước mặt vua, người ta triệt hạ các bàn thờ Ba-anh, và đánh đổ những bàn thờ xông hương phía trên các bàn thờ ấy. Còn tượng thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát ra bụi, rồi rải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế chúng. 5 Vua cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 6 Trong các thành của bộ tộc Ma-na-se, Ép-ra-im và Si-mê-ôn cho đến Nép-ta-li, và các nơi đổ nát quanh chúng, 7 vua phá hủy các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những tượng thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ tất cả các bàn thờ xông hương trong khắp xứ Y-sơ-ra-ên. Rồi vua trở về Giê-ru-sa-lem.

8 Vào năm thứ mười tám đời trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ sở và đền thờ rồi, vua sai Sa-phan (con trai A-xa-lia), Ma-a-xê-gia (quan cai trị thành), và Giô-a (con trai Giô-a-cha, quan ngự sử) sửa sang đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 9 Các người ấy đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, và giao cho người số bạc đã đem vào đền thờ Đức Chúa Trời, tức là số bạc mà người Lê-vi gác cổng đền thờ đã nhận từ tay người Ma-na-se, người Ép-ra-im và từ những người còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên, cũng như từ Giu-đa, Bên-gia-min và dân cư thành Giê-ru-sa-lem. 10 Họ giao số bạc ấy cho những người coi sóc công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va. Những người nầy phát lại cho các thợ để tu bổ và sửa sang đền thờ; 11 tức là giao cho thợ mộc, thợ hồ để mua đá và gỗ làm kèo cột cho các gian nhà thuộc về đền thờ mà các vua Giu-đa đã để cho đổ nát. 12 Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Những người Lê-vi quản đốc các thợ ấy là Gia-hát và Ô-ba-đia, thuộc dòng Mê-ra-ri; Xa-cha-ri và Mê-su-lam thuộc dòng Kê-hát cùng mấy người Lê-vi khác, tất cả đều sử dụng nhạc khí thành thạo. 13 Họ cũng quản đốc những phu khuân vác và chỉ huy mọi công nhân làm đủ thứ công việc. Trong số những người Lê-vi, có người làm thư ký, quan chức và người gác cổng.

Suy ngẫm

C.1-2 Giô-si-a đã trở thành vua lúc tám tuổi, sau A-môn. Ông là một vị vua tốt,luôn phụng sự Đức Chúa Trời và làm Đức Chúa Trời đẹp lòng.

C.3-7 Giô-si-a đã dẹp bỏ tất cả các thần tượng và những nơi cao của họ ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, và thậm chí triệt hạ các thần tượng trong các các vùng quanh Y-sơ-ra-ên.

C.8-13 Đồng thời, Giô-si-a sai các tôi tớ đến sửa sang đền thờ. Dân chúng đã mang đủ tiền đến đền thờ của Đức Chúa Trời đểc sử dụng để xây dựng lại và trùng tu đền thờ. Người Lê-vi được chỉ định là những vị trí quản lý cho sự khôi phục đền thờ và thuê thợ mộc và các công nhân xây dựng để hoàn thành công việc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Vua Giô-si-a đã thanh tẩy Giê-ru-sa-lem bằng cách tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít như một cậu bé. Lý do khiến Giô-si-a có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời mà không bị ảnh hưởng bởi người cha A-môn gian ác của mình (33:21-25), là do Sô-phô-ni, chít của Ê-xê-chia (Sô-phô-ni 1:1), và cũng do Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 1:2). Theo đúng nghĩa, nếu con cái chúng ta được giáo dục và ảnh hưởng theo đường lối đúng đắn qua Lời Đức Chúa Trời bằng việc ở gần dân thánh của Đức Chúa Trời, chúng có thể tránh được những ảnh hưởng xấu của thế giới này và sống như con cái của Ngài.

Cầu nguyện: Xin làm đầy dẫy cộng đồng của chúng con bằng sự thờ phượng thật và Lời Ngài để chúng con ngay thẳng về thuộc linh dưới mắt Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 30-31

Bình Luận:

You may also like