Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Trùng Tu Và Thanh Tẩy Đền Thờ Của Ê-Xê-Chia

Ngày 19 – Sự Trùng Tu Và Thanh Tẩy Đền Thờ Của Ê-Xê-Chia

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 29:1-19

1 Khi lên ngôi vua, Ê-xê-chia được hai mươi lăm tuổi và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-bi-gia, con gái của Xa-cha-ri. 2 Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va đúng như mọi điều tổ phụ vua là Đa-vít đã làm. 3 Vào tháng giêng năm thứ nhất đời trị vì, vua mở các cửa đền thờ Đức Giê-hô-va và sửa chữa lại. 4 Vua triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi đến, tập hợp họ tại quảng trường phía đông, 5 và nói: “Hỡi các người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây giờ, hãy thánh hóa chính mình, thánh hóa đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và loại những điều ô uế ra khỏi đền thánh đi. 6 Vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và quay lưng lại với Ngài. 7 Họ cũng đóng các cửa hành lang, tắt các đèn, không xông hương và không dâng tế lễ thiêu tại Nơi Thánh cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 8 Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem; Ngài phó họ vào sự sợ hãi, kinh hoàng và mỉa mai như các ngươi đã thấy tận mắt. 9 Chính vì thế mà tổ phụ chúng ta bị ngã chết vì gươm, còn con trai, con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh.

10 Giờ đây, ta quyết định lập một giao ước với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên để cơn thịnh nộ của Ngài rời khỏi chúng ta. 11 Các con của ta ơi, đừng thờ ơ nữa! Vì Đức Giê-hô-va đã chọn các con làm đầy tớ Ngài để đứng trước mặt Ngài, phục vụ và xông hương cho Ngài.”

12 Những người Lê-vi liền hưởng ứng: Về dòng Kê-hát có Ma-hát con của A-ma-sai, và Giô-ên con của A-xa-ria; về dòng Mê-ra-ri có Kích con của Áp-đi, và A-xa-ria con của Giê-ha-lê-le; về dòng Ghẹt-sôn có Giô-a con của Xim-ma, và Ê-đen con của Giô-a; 13 về dòng Ê-lít-sa-phan có Sim-ri và Giê-i-ên; về dòng A-sáp có Xa-cha-ri và Ma-tha-nia; 14 về dòng Hê-man có Giê-hi-ên và Si-mê-i; về dòng Giê-đu-thun có Sê-ma-gia và U-xi-ên. 15 Họ tập hợp anh em mình lại, thánh hóa chính mình và anh em mình, rồi theo lệnh vua truyền và đúng như lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đến thanh tẩy đền thờ Đức Giê-hô-va. 16 Các thầy tế lễ đi vào bên trong đền thờ Đức Giê-hô-va để thanh tẩy. Họ đem mọi thứ ô uế tìm thấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va bỏ ra ngoài hành lang của đền thờ, rồi người Lê-vi lấy đem ném ra ngoài thung lũng Xết-rôn. 17 Ngày mồng một tháng giêng, họ bắt đầu việc thanh tẩy đền thờ. Ngày mồng tám tháng ấy, họ thanh tẩy đến hành lang của đền thờ, và tiếp tục thanh tẩy đền thờ Đức Giê-hô-va thêm tám ngày nữa. Đến ngày mười sáu tháng giêng thì công việc hoàn tất. 18 Họ vào cung vua Ê-xê-chia và tâu: “Chúng tôi đã thanh tẩy toàn bộ đền thờ Đức Giê-hô-va, bàn thờ tế lễ thiêu và các vật dụng, bàn bánh cung hiến và các vật dụng. 19 Còn tất cả các vật dụng mà lúc trị vì vua A-cha đã phản bội Chúa mà ném bỏ, thì chúng tôi đã tìm lại được, tẩy uế và sắp đặt lại trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va.”

Suy ngẫm

C.1-2 Ê-xê-chia yêu mến Đức Chúa Trời và đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Chúa, không giống như các vua trước đó.

C.3-11 Là một vị vua, điều đầu tiên Ê-xê-chia đã làm là mở các cửa và trùng tu lại đền thờ. Sau đó ông đã triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi để thanh tẩy đền thờ. Ê-xê-chia đã làm điều này vì ông biết rằng nguồn gốc sự khốn khổ của Giu-đa là hậu quả của việc phản bội Đức Chúa Trời.

C.12-19 Người Lê-vi thanh tẩy đền thờ trong 16 ngày như Ê-xê-chia đã truyền. Việc trùng tu đền thờ của Ê-xê-chia tượng trưng cho sự khôi phục việc thờ phượng ở Giu-đa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Khi Ê-xê-chia đã bắt đầu trị vì, một trong những điều đầu tiên ông làm là mở các cửa của đền thờ, mà đã bị A-cha đóng lại. Điều này cho thấy Ê-xê-chia mong muốn được gặp Đức Chúa Trời nhiều thế nào. Có phải cánh cửa thuộc linh của bạn mở ra cho Đức Chúa Trời không? Đầu tiên và trước nhất, hãy mở cửa qua Lời Chúa và lời cầu nguyện.

C.6-9 Ê-xê-chia thừa nhận rằng sự đoán xét và và những nỗi khó khăn ở Giu-đa là vì dân chúng đã bỏ Đức Chúa Trời và tách mình khỏi đền thờ. Bạn nhận biết được gì từ những nan đề và cám dỗ của bạn? Hãy tìm kiếm câu trả lời trong mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con chỉ tìm kiếm một mình Ngài mà thôi, để các thần tượng không chiếm chỗ của Ngài trong đời sống của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 7-9 

Bình Luận:

You may also like