Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Giô-Tham Đã Bước Đi Trong Đường Lối Ngay Thẳng

Ngày 16 – Giô-Tham Đã Bước Đi Trong Đường Lối Ngay Thẳng

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 27:1-9

1 Khi lên ngôi vua, Giô-tham được hai mươi lăm tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giê-ru-sa, con gái của Xa-đốc. 2 Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va đúng như những gì vua cha là Ô-xia đã làm; nhưng vua không vào đền thờ Đức Giê-hô-va, còn dân chúng thì vẫn cứ bại hoại. 3 Vua xây cổng trên của đền thờ Đức Giê-hô-va, và xây dựng nhiều công trình trên tường thành Ô-phên. 4 Vua cũng xây dựng các thành trong miền đồi núi Giu-đa, và xây dựng các pháo đài, tháp canh ở miền rừng rậm.

5 Vua giao chiến với vua dân Am-môn và đánh bại chúng. Trong năm đó, dân Am-môn nộp cho vua khoảng ba nghìn ký bạc, hai triệu hai trăm nghìn lít lúa mì và hai triệu hai trăm nghìn lít lúa mạch. Dân Am-môn cũng nộp cho vua số phẩm vật ấy trong năm thứ nhì và năm thứ ba. 6 Vậy, Giô-tham trở nên cường thịnh vì vua kiên định đường lối mình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

7 Các việc khác của Giô-tham, tất cả các cuộc chiến và đường lối của vua đều được chép trong sách Các Vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 8 Khi lên làm vua, Giô-tham được hai mươi lăm tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. 9 Vua an giấc cùng tổ phụ mình; người ta an táng vua trong thành Đa-vít. Thái tử A-cha lên ngôi kế vị.

Suy ngẫm

C.1-2 Sau khi Ô-xia băng hà, Giô-tham con trai của ông trở thành vua. Giô-tham đã không làm điều ác như cha mình, thay vào đó ông đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Chúa. Nhưng ông không thể ngăn chặn các việc làm bại hoại của dân Giu-đa.

C.3-6 Giô-tham đã khiến Giu-đa cường thịnh. Lý do khiến Giu-đa trở nên mạnh hơn là vì Giô-tham đã đầu phục Lời Đức Chúa Trời.

C.7-9 Giô-tham cai trị Giu-đa trong 16 năm. Đây là một giai đoạn ngắn so với Ô-xia, cha của ông, nhưng không giống như cha mình, ông không phản bội Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Giô-tham biết rằng Đức Chúa Trời đã trừng phạt Ô-xia,cha của ông,vì cố xông hương trong đền thờ vì tính tự phụ, và vì thế, ông rất sợ vào đền thờ. Đó là một điều đáng trân trọngđể thận trọng trongviệc tiềm ẩn phạm tội, nhưng đó không thể được xem là một điều tốt, nếu ông quá cẩn thận đến nỗi mà ông tự tách mình khỏi đền thờ. Là dân thánh được Đức Chúa Trời cai trị,vua lại sợ thờ phượng trong đền thờ, sợ ảnh hưởng của những kẻ bước theo đường lối của kẻ ác. Việc vượt qua ranh giới của bổn phận và trách nhiệm của mình với nỗ lực cực đoan là một vấn đề, nhưng tách mình khỏi nhiệm vụ và trách nhiệm cũng là một vấn đề. Điều quan trọng là phải có khả năng lãnh đạo cho phép mọi người đi theo đường lối ngay thẳng.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin giúp con trung thực trong bất cứ điều gì mà con làm để phục vụ Ngài .

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 63-66

Bình Luận:

You may also like