Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sự Phục Hồi Hoàn Toàn Lòng Yêu Thương

Ngày 15 – Sự Phục Hồi Hoàn Toàn Lòng Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 26:1-23

1 Toàn dân Giu-đa tôn Ô-xia lên làm vua thay thế vua cha là A-ma-xia, lúc Ô-xia mới được mười sáu tuổi. 2 Sau khi vua cha an giấc với các tổ phụ, Ô-xia xây cất Ê-lốt và khôi phục thành nầy cho Giu-đa. 3 Khi lên ngôi vua, Ô-xia được mười sáu tuổi và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. 4 Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đúng như những gì vua cha là A-ma-xia đã làm. 5 Suốt thời Xa-cha-ri là người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời, Ô-xia hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu. 6 Vua kéo quân ra chiến đấu với quân Phi-li-tin, đánh đổ các tường thành Gát, Giáp-nê và Ách-đốt. Vua xây cất các thành trong địa phận Ách-đốt và đất người Phi-li-tin. 7 Đức Chúa Trời giúp đỡ vua thắng dân Phi-li-tin, dân Ả-rập ở Gu-rơ Ba-anh và dân Ma-ôn. 8 Dân Am-môn phải triều cống Ô-xia. Danh tiếng vua đồn đến tận Ai Cập vì vua đã trở nên rất cường thịnh. 9 Ô-xia xây các tháp tại Giê-ru-sa-lem, trên cổng Góc, trên cổng Thung Lũng và trên góc tường, làm cho các tháp ấy vững chắc. 10 Vua cũng xây các tháp trong hoang mạc, đào nhiều giếng vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao. Vua cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên đồi núi và tại Cạt-mên, vì vua ưa chuộng nông nghiệp. 11 Ô-xia có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, được tổ chức thành đội ngũ, theo số người mà thư ký Giê-i-ên và quan tướng Ma-a-xê-gia đã tuyển mộ, và được đặt dưới quyền Ha-na-nia, một đại thần của vua. 12 Các trưởng gia tộc đều là những dũng sĩ, tổng số là hai nghìn sáu trăm người. 13 Họ chỉ huy một đạo quân gồm ba trăm lẻ bảy nghìn năm trăm người, tất cả đều thiện chiến và dũng cảm, giúp vua đối địch với quân thù. 14 Ô-xia trang bị cho tất cả đạo quân đủ khiên, giáo, mũ chiến, áo giáp, cung và ná bắn đá. 15 Tại Giê-ru-sa-lem, vua cho các kỹ sư chế tạo máy móc đặt trên các tháp canh và trên thành lũy để bắn tên và đá lớn. Danh tiếng vua đồn ra rất xa, vì vua được Chúa giúp đỡ cách lạ lùng, cho đến khi trở nên cường thịnh. 16 Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong. Vua phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình vì đã vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va xông hương trên bàn thờ xông hương. 17 Thầy tế lễ A-xa-ria cùng với tám mươi thầy tế lễ, đều là người mạnh dạn, theo vua đi vào đền thờ. 18 Họ ngăn cản vua Ô-xia và nói: “Tâu vua Ô-xia, chẳng phải việc của vua là xông hương cho Đức Giê-hô-va đâu, nhưng đó là việc của những thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn, là những người đã được biệt riêng ra thánh để xông hương. Xin vua ra khỏi đền thánh vì vua đã phạm tội, và vì việc nầy, Đức Giê-hô-va sẽ không còn cho vua được vẻ vang nữa đâu.” 19 Nghe thế, Ô-xia nổi giận. Lúc ấy, vua đang cầm bình hương trong tay định xông hương. Trong khi vua nổi giận cùng các thầy tế lễ thì phong hủi nổi lên nơi trán vua trước mặt các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, gần bên bàn thờ xông hương. 20 Thầy tế lễ thượng phẩm A-xa-ria và tất cả các thầy tế lễ khác thấy vua bị bệnh phong hủi nơi trán thì vội vàng đưa vua ra khỏi đó; và chính vua cũng hối hả đi ra vì Đức Giê-hô-va trừng phạt vua. 21 Ô-xia bị bệnh phong hủi cho đến ngày băng hà, và vì bị phong hủi nên phải ở trong một nhà riêng, không còn được vào đền thờ Đức Giê-hô-va nữa. Vì thế, thái tử Giô-tham phải lo việc triều chính và cai trị dân trong xứ. 22 Nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, đã ghi chép các công việc khác của Ô-xia, từ đầu đến cuối. 23 Ô-xia an giấc cùng tổ phụ mình, và người ta an táng vua gần bên các tổ phụ tại khu lăng tẩm của các vua, vì nói rằng: “Vua bị bệnh phong hủi.” Thái tử Giô-tham lên ngôi kế vị.

Suy ngẫm

C.1-10 Đức Chúa Trời phán bảo Y-sơ-ra-ên, những người như một người phụ nữ bị bỏ rơi và không sinh con, hãy hát với sự vui mừng. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời sẽ là chồng của người, để qua đó Y-sơ-ra-ên sẽ sinh nhiều con cái. Y-sơ-ra-ên sẽ quên sự khốn khổ họ phải chịu làm phu tù ở Ai-cập và ở Ba-by-lôn, qua sự an ủi của chồng họ, là Đức Chúa Trời.

C.11-17 Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại thành Giê-ru-sa-lem đổ nát với tất cả mọi thứ trang sức và bảo đảm rằng nó sẽ không bao giờ bị sụp đổ nữa. Chắc chắn là sẽ có những kẻ thù tấn công, nhưng không một kẻ thù nào có thể đánh bại được Giê-ru-sa-lem, vì Đức Chúa Trời ở cùng với nó.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời cất đi sự xấu hổ của Y-sơ-ra-ên và ban phước cho họ được sinh nhiều trái. Đức Chúa Trời thật dư dật trong sự ban phước, để cái trại hiện nay không đủ nữa. Vì thế, những người tin vào các công việc của Đức Chúa Trời và có những sự trông đợi sư sẽ cần phải mở rộng lãnh thổ trại của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 17 Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thậm chí những người mạnh mẽ nhất cũng không thể đặt tay lên sợi tóc của con cái Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:29-31). Vì thế, Đấng duy nhất bạn phải kính sợ là chính Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển của sự tha thứ của Ngài đã hoàn toàn làm sạch tội lỗi và những sai sót của con. Xin hãy giúp con không phạm tội nữa!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 59-62 

Bình Luận:

You may also like